Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2016

«Ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων Ἀνάστασιν»


Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·
μπλεοι χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑορτάζομεν τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν πηγὴν καὶ αἰτίαν τῆς ἀρρήτου ἀγαλλιάσεως καὶ πανηγύρεως ἡμῶν. Ὅτι ἀνέστη Χριστός, «ὁ ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος», ὁ τῶν νεκρῶν ἐλευθερωτής, «ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέ- χων Ἀνάστασιν»!

Αὐτός, Ὅστις ἐφόρεσε τὸν ἀτιμωτικὸν ἀκάνθινον στέφανον, φορεῖ πλέον τὸ διάδημα τῆς νίκης κατὰ τοῦ θανάτου. Αὐτός, Ὅστις ἐσταυρώθη δι’ ἡμᾶς, εἰς ἔνδειξιν τῆς κραταιᾶς Ἀγάπης Αὐτοῦ, πηγάζει νῦν τὴν ἐλευθερίαν ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, τὴν ἐπάνοδον εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ ζωὴν τὴν Αἰώνιον!

ἀρχέκακος διάβολος ἀποστατήσας, παρέσυρε μετ’ αὐτοῦ καὶ τὸν ἄνθρωπον εἰς πτῶσιν. Ἐξηπάτησεν εἰς παρακοὴν τοὺς Προπάτορας καὶ ἐξεβλήθησαν τοῦ Παρα- δείσου τῆς τρυφῆς, εὑρεθέντες ὄχι εἰς γῆν ῥέουσαν μέλι καὶ γάλα, ἀλλ’ εἰς κοιλάδα κλαυθμῶνος, κατάσπαρτον ἀκάνθας καὶ τριβόλους.
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον «εὐθῆ» (Ἐκκλησ. 7:29), ἤτοι ἀγαθόν, πρὸς θείαν ἐνατένισιν καὶ κοινωνίαν· ἐκτίσθημεν «ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς» (Ἐφεσ. 2:10), ἀλλὰ τὸ δημιούργημα μετεστράφη εἰς ἔργα πονηρίας.

πλανήθημεν, ἐσφάλομεν, ἐπέσαμεν, ἐτυφλώθημεν, ἐχωλαίναμεν, ἀπεθάνομεν!... Ποῖος θὰ ἤγειρεν ἡμᾶς;
Ἐκεῖνος, ὁ Θεάνθρωπος, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Πατρός, Ὅστις ἔχυσε χάριν ἡμῶν τὸ τίμιον Αὐτοῦ Αἷμα, διὰ νὰ λυτρώσῃ ἡμᾶς ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν.
«Ὅς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν» (Ρωμ. 4:25).

ἄμετρος Φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τὸ πλῆθος τῶν Οἰκτιρμῶν Αὐτοῦ ὑπερνικοῦν τὴν ἀνθρωπίνην ἁμαρτίαν καὶ πονηρίαν, ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρωπος ὁμολογήσῃ αὐτὴν καὶ ἐκζητήσῃ συγχώρησιν καὶ ἄφεσιν.

θεν, ἄς μὴ ἀπελπιζώμεθα! Μὴ ἀπωλέσωμεν τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἡμῶν!
Πέτρος ὁ Ἀπόστολος ἠρνήσατο τὸν Κύριον τρεῖς ἐνώπιον μιᾶς παιδίσκης, ἀλλὰ μετενόησεν, ἔκλαυσε πικρῶς καὶ ἔλαβε συγχώρησιν παραμείνας εἰς τὸ ἀποστολικὸν ἀξίωμα.

ἁμαρτία εἶναι βαρὺ καὶ μέγα κακόν, τὸ μόνον ὄντως φοβερὸν καὶ καταστροφικόν, ἀλλ’ ὄχι ἀνίατον, ἐφ’ ὅσον εὐκόλως θεραπεύεται διὰ τῆς γνησίας Με- τανοίας (Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων).


***

Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·
«Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α’ Κορινθ. 15:20). Ἀνέστη ὁ Κύριος διὰ νὰ χαρίσῃ τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν εἰς τὸ γένος ἡμῶν, διότι ἅπαντες θὰ ἀναστηθῶμεν ἐν τῇ Δευτέρᾳ Αὐτοῦ Παρουσίᾳ, καὶ θὰ λάβωμεν σώματα αἰώνια, ἀλλ’ ὄχι ὅμοια. Οἱ δίκαιοι θὰ λάβουν σώματα ἐπουράνια, διὰ νὰ ζοῦν αἰωνίως ἐν Οὐρανοῖς μετὰ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ σώματα δύσμορφα καὶ ἀφεγγῆ, πρὸς αἰωνίαν καταισχύνην!...

θεν, ἄς λυπηθῶμεν τὰ σώματα ἡμῶν, ἄς ναοποιήσωμεν καὶ ἁγιάσωμεν αὐτὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, μέσῳ τῶν ἁγίων Ἀρετῶν καὶ τῶν θείων Μυστηρίων, διὰ νὰ καθάρωμεν ταῦτα ἐκ τοῦ ῥύπου τῶν ἁμαρτιῶν καὶ νὰ γίνουν δεκτικὰ θείου Φωτός.

Δεῦτε καὶ διατηρήσωμεν τὸν πνευματικὸν θησαυρὸν ἡμῶν ἀσύλητον καὶ μὴ ταρασσώμεθα ἀπὸ τὴν περικυκλοῦσαν ἡμᾶς ἀπειλὴν καὶ ἀκαταστασίαν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ δώσωμεν χεῖρα βοηθείας -κατὰ τὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ- εἰς τοὺς κλονουμένους καὶ σαλευομένους ψυχικῶς καὶ σωματικῶς.

Ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν εὑρίσκεται καὶ τώρα μεθ’ ἡμῶν (πρβλ. Ματθ. 28:20), ἀκούων, βλέπων, γνωρίζων καὶ ἐρευνῶν τὰ πάντα. Εἴθε δὲ νὰ φυλάξῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ὥστε νὰ διατηρήσωμεν ἀναλλοίωτον τὴν πρὸς Αὐτὸν ἐλπίδα ἡμῶν. Εἴθε νὰ ἐγείρῃ ἡμᾶς ἀπὸ τὴν νεκρότητα τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ χαρίσῃ εἰς ἡμᾶς τὴν Ἐπουράνιον Αὐτοῦ Βασιλείαν. Εἴθε νὰ ἀναγράψῃ τὰ ὀνόματα ἡμῶν εἰς τὴν βίβλον τῶν σεσωσμένων καὶ νὰ μὴ σβήσῃ ταῦτα ποτέ, διότι τὰ ὀνόματα πολλῶν σβήνονται, εἴτε ὅσων ἐγκαταλείπουν τὴν ὀρθὴν πίστιν, εἴτε ὅσων ἁμαρτάνουν ἀμετανοήτως.

Εἴθε νὰ ἀναμένωμεν Αὐτὸν γρηγοροῦντες, Ὅστις θὰ ἔλθῃ πάλιν ἐνδόξως κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς!
Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. μήν!

Χριστὸςνέστη! ληθῶς νέστη!

Ἅγιον Πάσχα 2016


Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

                                   Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος                                 Τὰ Μέλη

                                   † Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ                                                                  

                                                                                      † Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
                                                                                      † Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                                                                                      † Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
                                                                                      † Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
                                                                                      † Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
                                                                                      † Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
                                                                                      † Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
                                                                                      † Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
                                                                                      † Ὁ Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                                      † Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
                                                                                      † Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
                                                                                      † Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
                                                                                      † Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
                                                                                      † Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
                                                                                      † Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
                                                                                      † Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
                                                                                      † Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
                                                                                      † Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ