Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱστορικοῦ Ἀρχείου

        Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας ζητεῖ ἀπό ὅλους, Κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν φωτογραφικόν ὑλικόν ἀπό πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος, νὰ ἀποστείλουν ἀντίγραφον αὐτῶν εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

        Τὰ ἀντίγραφα ἠμπορεῖ νὰ εἶναι φωτογραφικά, ἢ φωτοτυπικά (διὰ καλῆς ποιότητος ἐγχρώμου φωτοτυπικοῦ μηχανήματος) ὁπότε δύνανται νὰ ἀποσταλοῦν ταχυδρομικῶς, ἢ ψηφιακά, ὁπότε δύνανται νὰ σταλοῦν καὶ μέσω ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος. Εἰς τὴν τελευταίαν περίπτωσιν δέον ὅπως προσεχθῇ ἡ ἀνάλυσις ἑκάστης φωτογραφίας νὰ εἶναι τουλάχιστον 300 dpi καί τό πλάτος τουλάχιστον 12 ἐκατοστά.