Ἀνακοινώσεις

Ανακοίνωσις πρὸς τὸ Πλήρωμα τῶν Πιστῶν τῆς Γεωργίας

Ἀριθμός Πρωτ. 2664

ΑΘΗΝΑΙ 10/23-12-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς Τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Γκλντάνι – Τιφλίδος τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Eπευχόμενοι τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ ἐφ’ Ὑμᾶς πρὸς ἑορτασμὸν τῶν ἐπικειμένων Ἑορτῶν τῆς θείας Ἐπιφανείας μὲ εἰρήνην ψυχῆς καὶ σώματος, πληροφοροῦμεν Ὑμᾶς ὅτι ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, διασκεψαμένη κατὰ τὴν 8ην / 21ην Δεκεμβρίου 2017, ἀφοῦ συνεζήτησε ἐκτενῶς τὸ ἀνακῦψαν ἐσχάτως εἰς τὴν Ἐπαρχίαν Ὑμῶν ζήτημα, ἀπεφάσισεν νὰ ἐνημερώσῃ καὶ διαβεβαιώσῃ Ὑμᾶς ἐγγράφως ἐπὶ τῶν ἑξῆς θέσεων Αὐτῆς.

* * *

Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων, οὐδεμίαν ἔχει ἁρμοδιότητα καὶ διακαιοδοσίαν ὅπως ἀναμειγνύεται εἰς πολιτικὰ ἢ ἐθνικὰ ζητήματα ἀναγνωρίζουσα ἐμμέσως ἢ ἀμέσως τὴν ἀνεξαρτησίαν Κρατῶν.

Εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Νοτίου Ὀσσετίας ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἀναγνωρίζει καὶ ποιμαίνει μίαν Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν Ἐπισκοπήν, ἡ Ὁποία ὑπάγεται ἀπ᾽ εὐθείας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν ὡς καὶ πᾶσαι αἱ λοιπαὶ ἐν Ἑλλάδι καὶ ἀνὰ τὸν κόσμον Ἐπισκοπαὶ Αὐτῆς.

ἐν τῇ γεωγραφικῇ περιοχῇ τῆς Νοτίου Ὀσσετίας Ἱερὰ ἡμῶν Ἐπισκοπὴ δὲν εἶναι οὔτε Αὐτοκέφαλος, οὔτε Αὐτόνομος, οὔτε καὶ θὰ ἦτο τοῦτο ποτὲ δυνατὸν νὰ συμβαίνῃ, ἐφ᾽ ὅσον πᾶσα τυχὸν τοιαύτη ἰδιότης θὰ προϋπέθετε βεβαίως ὕπαρξιν Τοπικῆς Συνόδου Ἐπισκόπων.

Ἱερὰ ἡμῶν Ἐπισκοπὴ Νοτίου Ὀσσετίας, ὅπως καὶ πᾶσα ἄλλη Ἐπισκοπὴ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας, ἀπολαμβάνει τὴν ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπομένην ἀνεξαρτησίαν, ἐντὸς τῶν συγκεκριμένων γεωγραφικῶν ὁρίων Αὐτῆς.

ἐν λόγῳ ἀνεξαρτησία τῶν Ἱερῶν Ἐπισκοπῶν οὐδόλως ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰς ἰσχυούσας Νομοθεσίας τῶν κατὰ τόπους Ἀρχῶν, βάσει τῶν ὁποίων κατοχυροῦται καὶ διασφαλίζεται νομικῶς κάθε Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ διὰ τὴν κατὰ πάντα νόμιμον καὶ εὔρυθμον λειτουργίαν Αὐτῆς.

Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἀνέκαθεν ἐθεώρει τὰς δύο αὐτὰς Ἱερὰς Ἐπισκοπὰς Γκλντάνι – Τιφλίδος καὶ Νοτίου Ὀσσετίας ὡς ἡνωμένας ὑπὸ τὴν πνευματικὴν Σκέπην Αὐτῆς, τὰ δὲ εὐσεβῆ Αὐτῶν Πληρώματα, Κλῆρον καὶ Λαόν, ὡς ἡνωμένα ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν τῇ κοινῇ ἡμῶν Ὀρθοδόξῳ πίστει καὶ ἐν τοῖς Ἱεροῖς Μυστηρίοις.

Πᾶσα ἄλλη θέσις, ἔχουσα διαφορετικὸν νόημα καὶ διατύπωσιν ἀπὸ τὰς ἀνωτέρῳ θέσεις, δὲν ἐκφράζει, οὔτε συνάδει πρὸς τὰς ἀποφάσεις καὶ θέσεις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

Ἐν τέλει, εὐχόμεθα ὅπως ἡ εἰρήνη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατοικῇ πάντοτε εἰς τὰς καρδίας Ὑμῶν καὶ διατηρῇ ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος