Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις περί λαϊκῶν Ἱεροκηρύκων

Ἀριθμός Πρωτ. 2693

Ἐν Ἀθήναις, 16 – 02 / 01 – 03 – 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

γαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, ἀποβλέπουσα εἰς τήν ἐναρμόνησιν τοῦ θείου Κηρύγματος ἐντός τῶν ὁρίων τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, κατ’ ἐπανάληψιν προηγουμένης Ἀνακοινώσεως ἀπὸ 8/21 - 12 – 2000, ἀπαγορεύει διὰ τῆς παρούσης εἰς οἱονδήποτε λαϊκὸν τὸ κηρύττειν ἐπ’ ἐκκλησίᾳ, παρ’ ἐκτὸς μόνον εἰς τοὺς ἔχοντας γραπτὴν ἄδειαν ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.

Διὰ τὴν χορήγησιν τοιαύτης ἀδείας ἀπαιτεῖται ἔγγραφος αἴτησις τοῦ Ἐφημερίου, προτείνοντος τὸν ἔχοντα τοιαύτην ἱκανότητα, καθὼς καὶ συστατικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Πνευματικοῦ πατρὸς τοῦ Ἱεροκήρυκος, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ βεβαιοῦται ὅτι ὁ μέλλων κηρύττειν εἶναι ἐνεργὸν μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Μετ’ εὐχῶν, δι’ εὐλογημένην καὶ καρποφόρον Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν.

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος