Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις περὶ βλασφήμων ἔργων καὶ διαφημίσεων

Ἀριθμός Πρωτ. 2701

ΑΘΗΝΑΙ 13 / 26 – 03 - 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Πάντοτε ἐντὸς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ὅσον πλησιάζει ἡ μεγάλη Ἑορτὴ τοῦ Πάσχα, ἐντείνεται ὁ πόλεμος ἐκ μέρους τῶν ἀντιχριστιανικῶν δυνάμενων κατὰ τῶν θεσμῶν καὶ τῶν ἱερῶν Προσώπων τοῦ Χριστιανισμοῦ. Βλάσφημοι ταινίαι, θεατρικαὶ παραστάσεις, ἀκόμη καὶ διαφημίσεις ἐπιστρατεύονται πρὸς σκανδαλισμὸν τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Κατ’ αὐτάς, ἐνεφανίσθη διαφήμισις εἰς τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἐμφανίζουσα δῆθεν τὸν «Θεὸν» νὰ λαμβάνῃ βραβεῖον καὶ νὰ εὐχαριστῇ διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοὺς Εὐαγγελιστὰς Αὐτοῦ Ματθαῖον, Μᾶρκον, Λουκᾶν καὶ Ἰωάννην! Πρόκειται προφανῶς περὶ βλασφημίας καὶ ἀπαιτεῖται ἡ διαμαρτυρία ἡμῶν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν θεατρικὴν παράστασιν «Ἰησοῦς Χριστὸς ὑπέρλαμπρον ἄστρον», ἀποτελοῦσαν μίαν ἀνανεωμένην μορφὴν παλαιᾶς βλασφήμου καὶ προκλητικῆς παραγωγῆς.

Θὰ πρέπει εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο νὰ τονίσωμεν, ὅτι ἐπίκεντρον τῆς συνήθους προσβολῆς καὶ βλαφημίας ἱερῶν Προσώπων, ἀποτελοῦν κατὰ κανόνα τὰ ἱερὰ Πρόσωπα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ οὐδέποτε διανοοῦνται οἱ δημιουργοὶ τῶν διαφημιστικῶν προβολῶν, νὰ προσβάλουν π.χ. τὰ ὑπὸ τῶν Μωαμεθανῶν θεωρούμενα ὡς ἱερὰ πρόσωπα, διότι θὰ προεκάλουν ἐκρηκτικὴν καὶ βιαίαν ἀντίδρασιν ἐκ μέρους τῶν Μωαμεθανῶν.

Τὸ ζήτημα τοῦτο ἀπησχόλησε τὴν Ἱερὰν ἡμῶν Σύνοδον ἐσχάτως, ἡ ὁποία ἀπεφάσισεν, ἀφ’ ἑνὸς νὰ προβῇ εἰς τὰ δεούσας ἀναφορὰς πρὸς τὰς ἁρμοδίους ἀρχάς, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ καλέσῃ τὸ εὐσεβὲς τῆς Ἐκκλησίας Πλήρωμα εἰς πνευματικὴν ἐγρήγορσιν, ὥστε ἐντεινομένης τῆς προσευχῆς καὶ τῆς νηστείας ἐκ μέρους ἡμῶν τῶν ἐλαχίστων, νὰ παρακαλέσωμεν τὸν Κύριον ὄχι μόνον ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἰδίων καὶ τῶν οἰκείων ἡμῶν, ἀλλ’ ὑπὲρ παντὸς τοῦ Γένους ἡμῶν. Ἰδιαιτέρως μάλιστα κατὰ τὰς παρούσας ἡμέρας, ὅταν ἀπειλαὶ καὶ κίνδυνοι ἐμφανίζωνται ἐξ ἀνατολῶν καὶ στρατιωτικοὶ τῆς Πατρίδος μας αἰχμαλωτίζονται ὑπὸ τῶν βαρβάρων, προέχει ἡ θερμὴ παράκλησις ἁπάντων τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς τὸν Θεόν, ὥστε νὰ παρίδῃ τὰς βλασφημίας καὶ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ νὰ ἐλεήσῃ ἅπαν τὸ Ἔθνος ἡμῶν.

Μετ’ εὐχῶν διὰ καλὸν Πάσχα!
Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς


† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος