Ἀνακοινώσεις

Ανακοίνωσις Θεοφανείων 2012

Ἀριθμός Πρωτ. γ- 1541

       
ΑΘΗΝΑΙ    17/30-12-2011


Πρός
Τούς Ἐφημερίους, τάς Μοναστικὰς ἀδελφότητας καί τά ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας ᾿Αθηνῶν Πειραιῶς καί Περιχώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Ἀγαπητά τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


      Ὁ ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων εἰς τόν Κεντρικόν Λιμένα Πειραιῶς κάθε ἕτος ἔχει ἰδαιτέραν σημασίαν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀπό πολύ ἐνωρίς ἔλαβεν ὁμολογιακόν χαρακτῆρα. Πρόκειται διὰ μίαν εἰρηνικοῦ χαρακτῆρος προσευχητικήν διαδήλωσιν. Διὰ τὴν μεγαλυτέραν λιτανείαν τὴν ὁποίαν ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ εἰς τὸν εὐρύτερον χῶρον τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς. Ἡ πάνδημος συμμετοχή τῶν πιστῶν εἰς αὐτήν ἀποτελεῖ ἱερόν καθῆκον δι’ ὅλους ἡμᾶς. Ἰδιαιτέρως ἐφέτος, ὅταν ἡ χειμαζομένη ἡμῶν πατρίς ἔχει ἀνάγκην τάς κοινάς ἱκετηρίους εὐχάς καὶ δεήσεις διὰ τὴν ἀπαλλαγήν ἀπό τῶν δεινῶν, ἡ παρουσία μας εἶναι ἐπιβεβλημένη. Ἢδη ἀπό τώρα, ἂς ρυθμίσῃ ἕκαστος τὸ πρόγραμμά του ὥστε ὁπωσδήποτε νὰ παρίσταται εἰς τὴν τελετήν.  

 
         ῾Η ἐκκίνησις τῆς πομπῆς διά τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θά γίνῃ -ὡς εἴθισται- ἀπό τόν ῾Ιερόν Ναόν ῾Αγίου Φιλίππου - Καμίνια Πειραιῶς κατά ὥραν 10.15 π.μ..


      Ὑπενθυμίζωμεν εἰς ἅπαντας τούς Ἐφημερίους καί ἱεροψάλτας τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν Πειραιῶς καὶ Ἀττικοβοιωτίας νὰ λάβουν μέριμναν διὰ τὴν ἐνωρίς τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας, ὥστε ὁμοῦ μετὰ τῶν ἐκκλησιασμάτων νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως εἰς τὴν τελετήν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.


         Οἱ Ἐπίτροποι καὶ οἱ Κατηχηταί, νὰ μεριμνήσουν διὰ τὴν συναποστολήν τῶν λαβάρων καὶ τῶν ἑξαπτερύγων τῶν ναῶν ὁμοῦ μετὰ τῶν ἱεροπρεπῶς ἐνδεδυμένων ἱεροπαίδων, ὥστε νὰ συμμετάσχουν εὐσχήμως εἰς τὴν ὁμολογιακήν λιτανευτικήν πομπήν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Άρχιγραμματεύς


† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος