Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἑορτασμοῦ Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1725

 
ΑΘΗΝΑΙ   23 – 2  / 8 - 3 - 2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,
         Ἔφθασε καὶ  πάλιν ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ὅθεν, καλούμεθα νὰ ἐντείνωμεν τὸν πνευματικόν ἡμῶν ἀγώνα ἐνι­σχύοντες τὴν προσευχήν μετά τῆς νηστείας καὶ τῆς περιεκτικῆς ἐγκρατείας. Λέγει χαρακτηριστικῶς μία εὐχὴ τῆς Θ. Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων:


«καὶ ὀφθαλμὸς μὲν ἀπέστω παντὸς πονηροῦ βλέμματος, ἀκοὴ δὲ λόγοις ἀργοῖς ἀνεπίβατος, ἡ δὲ γλῶσσα καθαρευέτω ῥημάτων ἀπρεπῶν. Ἅγνισον ἡμῶν τὰ χείλη, τὰ αἰνοῦντά σε, Κύριε, τὰς χεῖρας ἡμῶν ποίησον, τῶν μὲν φαύλων ἀπέχεσθαι πράξεων, ἐνεργεῖν δὲ μόνα τὰ σοὶ εὐάρεστα, πάντα ἡμῶν τὰ μέλη, καὶ τὴν διάνοιαν, τῇ σῇ κατασφαλιζόμενος χάριτι».


      Ἂς μὴ παραλείπωμεν ἀπὸ τὰς προσευχάς μας ἅπαντες, τὰς δεήσεις ὑπέρ τῶν ἀσθενοῦντων καὶ ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν ἡμῶν, ὑπέρ τῶν μισούντων καὶ ἀδικούντων ὑμῖν, ὑπέρ τῶν Ἐπισκόπων καὶ ἐν γένει τῶν Κληρικῶν ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος, ὅπως ἔλθἡ εἰς ἐπίγνωσιν καὶ μετάνοιαν τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ λυτρωθῇ ἡ πατρίς ἡμῶν τῶν δεινῶν.


      Κατὰ τὴν πρώτην Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ἑορτάζει ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τὴν λαμπράν Αὐτῆς νίκην ἐπί τῶν αἱ­ρέ­σε­ων. Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἑορτή τῶν διακρατούντων τάς πατρώας πα­ραδόσεις, τῶν ἀγωνιζομένων τὸν καλόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς πατρώας εὐ­σεβείας.


      Διὰ τὴν ἔτι λαμπροτέραν διατράνωσιν τῆς καλῆς ἡμῶν ὁμο­λο­γίας, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς γνησίας ἐν Ἑλλάδι τοῦ Χριστοῦ Ἐκ­κλησίας ἀπεφάσισεν ὅπως:


      α) Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας 11/24 Μαρτίου 2013 θὰ τελεσθῇ καὶ ἐφέτος Ἀρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε­πι­σκό­που Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίας Παρα­σκευῆς (Διοσκούρων 6 - Μοναστηράκι).


      β) Περί ὥραν 11ην μεσημβρινήν θὰ ἐκκινήσῃ λιτανευτική πομπή ἐκ τοῦ ἰδίου Ἱεροῦ Ναοῦ ἥτις θὰ περιέλθει τὰς πέριξ ὁδούς, προκει­μένου νὰ δοθῇ ἡ καλή ἡμῶν μαρτυρία εἰς τὸ κέντρον τῆς  πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Εἰς τὴν λιτάνευσιν ταύτην θὰ προσέλθουν ἅπαντες οἱ κληρικοί καὶ τὰ ἐκκλησιάσματα τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ Ἀττικοβοιωτίας κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων.  Πρὸς τό σκοπόν τοῦτον καλοῦνται οἱ Ἐφημέριοι, οἱ Ἱεροψάλται καί οἱ ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν ὅπως μεριμνήσουν διὰ τὴν ἔγκαιρον τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας καὶ τῆς λιτανείας, κατὰ τρόπον ὥστε τὴν 11ην μεσημβρινὴν νὰ εὑρίσκωνται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι, μεριμνῶντες καὶ διὰ τὴν μεταφοράν τοῦ ποιμνίου, συναποκομίζοντες μετ’ αὐτῶν τὰ λάβαρα καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα τῶν Ναῶν ἀκριβῶς ὅπως καὶ κατὰ τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων.


      γ) Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ λάβῃ χώρα ἡ ἑόρτιος πανηγυρικὴ ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία ἐφέτος θὰ γίνῃ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτή Μιαούλη 10 εἰς τὰς 6.00 μ.μ., μὲ κεντρικόν ὁμιλητήν τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον.


      Καλούμεθα ἅπαντες, κλῆρος καὶ λαὸς νὰ δηλώσωμεν διὰ τῆς παρουσίας μας, τὴν ἔμπρακτον καλήν ὁμολογίαν καὶ τὴν πρέπουσαν τιμήν εἰς τόν τίμιον ἀγῶνα ὑπέρ τῶν πατρώων παραδόσεων.


Μετ’ εὐχῶν
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος