Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ἑορτασμοῦ Θεοφανείων 2013

Ἀριθμός Πρωτ. γ- 1689


ΑΘΗΝΑΙ    27-12-2012 / 9-1-2013


Πρός
Τούς Ἐφημερίους, τάς Μοναστικὰς ἀδελφότητας καί τά ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας ᾿Αθηνῶν Πειραιῶς καί Περιχώρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Αἰδεσιμώτατοι καὶ Πανοσιώτατοι Πατέρες
καὶ ἀγαπητά τέκνα ἐν Κυρίῳ,


      Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ καὶ πάλιν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἐτησίου ὁμολογιακοῦ καθήκοντός μας, διὰ τῆς συμμετοχῆς μας εἰς τὴν τελετήν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν Κεντρικόν Λιμένα Πειραιῶς.

 


      Ἐφέτος ἡ ἑορτή  τῶν Θεοφανείων τυγχάνει ἡμέρα Σάββατον. Τοῦτο δίδει τὴν δυνατότητα μεγαλυτέρας συμμετοχῆς μαθητῶν, ἀλλὰ καὶ ἐργα­ζομέ­νων. Ἂς ἐκμεταλλευθῶμεν τὴν εὐκαιρίαν διὰ νὰ πυκνώσωμεν τὴν συμμετοχήν μας.

 


      Ἡ ἐκ­κί­νη­σις τῆς πομ­πῆς διά τήν κα­τά­δυ­σιν τοῦ Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ θά γί­νῃ -ὅπως πάντοτε- ἀ­πό τόν ῾Ι­ε­ρόν Να­όν ῾Α­γί­ου Φι­λίπ­που - Κα­μινίων Πει­ραι­ῶς κα­τά ὥ­ραν 10.15 π.μ..


      Ἅπαντες οἱ Ἐφημερίοι καί ἱεροψάλται τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ Ἀττικοβοιωτίας νὰ λάβουν μέριμναν διὰ τὴν ἐνωρίς τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας, ὥστε ὁμοῦ μετὰ τῶν ἐκκλησιασμάτων νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως εἰς τὴν τελετήν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.


      Οἱ Ἐπίτροποι νὰ μεριμνήσουν διὰ τὴν συναποστολήν τῶν σημαιῶν, λαβάρων καὶ τῶν ἑξαπτερύγων (μόνον τα δύο ἑξαπτέρυγα, ἄνευ τοῦ σταυροῦ) τῶν Ναῶν.


      Οἱ Κατηχηταί νὰ φροντίσουν ὥστε τὰ παιδιά τῶν Κατηχητικῶν νὰ προ­σέλ­­θουν ἐνδεδυμένα ἄλλα ὡς ἱερόπαιδες καὶ ἄλλα μετ’ ἐθνικῶν ἐνδυμασιῶν, ὥστε νὰ συμμετάσχουν εὐσχήμως εἰς τὴν ὁμολογιακήν λιτανευτικήν πομπήν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Άρχιγραμματεύς


† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος