Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἐν ὄψει τῶν Θεοφανείων.

Ἀριθμός Πρωτ. 2541

ΑΘΗΝΑΙ 20-12-2016 / 02-01-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Πρὸς

Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


Επίκειται πάλιν ἡ ἐτησία τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς. Ἅπαντες ὀφείλομεν νὰ δώσωμεν τὸ ὁμολογιακόν μας παρὸν ρυθμίζοντες τὰς ὑποχρεώσεις μας καταλλήλως, ὥστε νὰ δυνάμεθα νὰ λάβωμεν μέρος. Εἶναι δὲ ἀδιανόητον νὰ ἀπουσιάζουν οἱ ἐν Ἀττικῇ παροικοῦντες, ὅταν Κληρικοὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσέρχωνται διὰ νὰ παραστοῦν εἰς τὴν Τελετὴν ταύτην.

῾Η ἐκκίνησις τῆς πομπῆς διὰ τὴν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θὰ γίνῃ -ὡς εἴθισται- ἀπὸ τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν ῾Αγίου Φιλίππου Καμινίων Πειραιῶς κατὰ ὥραν 10.30 π.μ.. Ἡ προσέλευσις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ ὅσων συμμετάσχουν εἰς τὴν λιτανευτικὴν πομπὴν (ἱεροπαίδων, σημαιοφόρων κ.λπ.) πρέπει νὰ ἔχῃ γίνει ἤδη ἀπὸ ὥραν 10.00 π.μ..


Τονίζομεν καὶ αὗθις εἰς ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους καί ἱεροψάλτας τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ Ἀττικοβοιωτίας ὅτι πρέπει νὰ λάβουν μέριμναν διὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐνωρίτερον, ὥστε νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἐκκλησιασμάτων, εἰς τὴν τελετὴν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.


Ἐπιπροσθέτως οἱ Ἐπίτροποι καὶ οἱ Κατηχηταί, ἔχουν καθῆκον νὰ φροντίσουν διὰ τὴν συναποστολὴν τῶν Λαβάρων καὶ τῶν Ἑξαπτερύγων τῶν Ναῶν, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἱεροπρεπῶς ἐνδεδυμένων ἱεροπαίδων, ὥστε νὰ συμμετάσχουν εὐτάκτως εἰς τὴν ἱερὰν πομπὴν καὶ Λιτανείαν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Άρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος