Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις δι' ἑορτὴν Ἀποστόλου Παύλου

Ἀριθμός Πρωτ. 2190

Ἐν Ἀθήναις, 23 - 6 / 6 - 7 - 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας  ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι ὁ Ἱδρυτὴς τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως περιγράφουν αἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἀλλὰ ἐπιπλέον, περιώδευσεν εἰς ὅλον τὸν εὐρύτερον Ἑλληνικὸν χῶρον, διδάσκων, χειροτο­νῶν, ἱδρύων Τοπικὰς Ἐκκλησίας, καὶ στηρίζων αὐτὰς δι’ Ἐπιστολῶν, αἱ ὁποῖαι ἀναγινώσκονται πλέον εἰς ὅλην τὴν Οἰκουμένην ὡς βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Χρέος, λοιπόν, ἔχομεν ἡμεῖς νὰ ἀπονέμωμεν ἰδιαιτέραν τιμὴν εἰς τὸν «ὑπὲρ τοὺς ἄλλους κοπιάσαντα» Ἀπόστολον. Διὰ τοῦτο, κατό­πιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ πανδήμως τὸν Θεοκήρυκα Ἀπόστολον Παῦλον διὰ τῆς ἐτησίας διοργανώσεως λατρευτικῆς Συνάξεως.

Ἐφέτος, ἡ Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου θὰ λάβῃ χώραν Κυριακὴν 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινήν, εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρα­σκευ­ῆς, εἰς Μονα­στη­ράκι Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος γειτνιάζει πρὸς τὴν Πνῦκαν. Θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς Συνοδικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦν­τος τοῦ Μακαριω­τάτου Ἀρχιεπι­σκό­που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Θεοφιλε­στά­του Ἐπισκόπου Φιλίπ­πων κ. Ἀμβροσίου.

Καλούμεθα ἅπαντες νὰ παραστῶμεν, ἀποδίδοντες τὴν πρέπου­σαν τιμὴν εἰς τὸν φωτιστὴν τῶν προγόνων ἡμῶν.

Μετ᾿ εὐχῶν

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος