Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος

Τὸ Σάββατο, 17/30 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2016, στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Κάνιγγος 32, Ἀθήνα), συνῆλθε σὲ συνεδρίαση ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Νεότητος. Συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ὁ Αἰδεσ. Πρεσβύτερος π. Στυλιανὸς Τομαῆς.

Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἀσχολήθηκε μὲ τὸν ἀπολογισμὸ τοῦ ἔργου σχετικὰ μὲ τὴν Νεότητα, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ: Κατασκηνώσεις, Κατηχητικά, Σχολὴ Κατηχητῶν καὶ Νεανικὸ Ὀρθόδοξο Σύνδεσμο. Ἔγινε ἀναλυτικὴ ἀναφορὰ γιὰ τὸν κάθε τομέα. Ἐπισημάνθηκαν ἀδυναμίες καὶ ὑποβλήθηκαν προτάσεις γιὰ βελτίωση τοῦ ἔργου.

Στὴ συνέχεια, ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἔλαβε τὶς ἑξῆς ἀποφάσεις:

1. Ἀπεφασίσθηκε νὰ γίνει Σύναξη Κατηχητῶν στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδέλφειας τὸ Σάββατο, 11/24 Σεπτεμβρίου, ὥρα 10:30 π.μ., γιὰ τὸν συντονισμὸ τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου.

2. Κατὰ τὸ νέο ἀκαδημαϊκὸ ἔτος ἡ Σχολὴ Κατηχητῶν νὰ συγκροτήσει, ἄν αὐτὸ ἀπαιτηθεῖ, καὶ δεύτερο τμῆμα γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ  ἀκολουθήσουν τὸν πρῶτο κύκλο σπουδῶν.

3. Νὰ ἐρευνηθεῖ ἡ δυνατότητα συστάσεως Παραρτημάτων τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν στην Βόρεια καὶ Κεντρικὴ Ἑλλάδα.

4. Νὰ γίνει κοινὴ Συνεδρίαση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος μὲ τὴν Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τὴν Παρασκευή, 30-7/12-8 2016, στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὶς 17:00.

***

Τὴν Παρασκευή, 30-7/12-8-2016, στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Κάνιγγος 32, Ἀθῆναι), συνῆλθε σὲ συνεδρίαση ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Νεότητος μαζὶ μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου. Συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Αἰδεσ. Πρεσβύτερος π. Στυλιανὸς Τομαῆς, ὁ Εὐσεβ. Διάκονος π. Λεωνίδας Πῖττος, ἡ δ. Ζαχαρούλα Στέφα, ὁ κ. Εὐάγγελος Τζῶρτζος καὶ ὁ κ. Βασίλειος Πιέτρης.

Συζητήθηκαν οἱ μελλοντικὲς δράσεις τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου. Ἀπαφασίσθηκε ὅπως ἡ ἑπόμενη Πανελλήνια Συνάντηση Νέων γίνει τὸ Σάββατο, 5 Νοεμβρίου (ν.ἡ). Συζητήθηκαν λεπτομέρειες περὶ τοῦ τόπου διοργανώσεως, τοῦ θέματος κ.λπ., τὰ ὁποῖα θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.

Ἐπίσης, συζητήθηκαν οἱ πιθανότητες γιὰ διοργάνωση ἡμερήσιας προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς, τὸ θέμα τῆς αἱμοδοσίας καὶ ἡ κοπὴ βασιλόππιτας ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ προσεχοῦς νέους πολιτικοῦ ἔτους.