Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣΙ 11/24-9-2013

Τὴν 11/24 Σεπτεμβρίου 2013 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Παρόντες ἦσαν ἅπαντες οἱ ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιερεῖς (πλήν τῶν ἀσθενοῦντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκακίου καὶ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου) καὶ ἐξ Ἀμερικῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βοστώνης κ. Δημήτριος. Μετὰ τὴν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

 1. Πρὸ ἡμερησίας διατάξεως συνεζητήθη ἡ ἀπάντησις εἰς ἐπιστολὴν Ἐνορίας.
 2. Ἔλαβε χώραν ὁ ἐτήσιος ἀνασχηματισμός τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.
 3. Ἐγένετο ἡ ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων.
 4. Ἐρρυθμίσθησαν αἱ τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν ἐπαρχιῶν.
 5. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὴν τελετὴν τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς.
 6. Ἐγένετο ὡσαύτως ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὴν πρωϊνήν λιτανείαν εἰς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὴν Συνοδικὴν ἐκδήλωσιν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.
 7. Ἀπεφασίσθησαν οἱ ἀποδέκται τῶν τιμητικῶν διακρίσεων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. κατὰ τὴν ὡς ἄνω Συνοδικήν ἐκδήλωσιν.
 8. Ἐγένετο ὡσαύτως ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὴν Συνοδικὴν ἐκδήλωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς Ἀθήνας.
 9. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2015 εἰς τὴν ὁμολογίαν πίστεως τῶν τριῶν ἀρχιερέων του 1935, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 80 ἐτῶν.
 10. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμός τῆς Ἑσπερίδος διὰ τὸ ζήτημα τῶν Μεταμοσχεύσεων καὶ τῆς «εἰκαζομένης συναινέσως» διὰ τὴν δωρεάν σώματος ἀπό τούς Ἕλληνας πολίτας, ἥτις ἐγένετο ἐν Πειραιεῖ τὴν προτεραίαν.
 11. Ἀπεφασίσθη ἡ διοργάνωσις ἡμερίδος διὰ τὴν ὑποστήριξιν τῶν δικαίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.
 12. Συνεζητήθη ἡ ἔγγραφος παραίτησις ἐκ τῆς Ἱερωσύνης τοῦ Ἱερομονάχου Ἀλεξάνδρου Σορώτου καὶ γενομένης ἀποδεκτῆς, δεδομένης καὶ τῆς μετὰ ταῦτα ἀποστασίας αὐτοῦ ὁ Μοναχός πλέον π. Ἀλέξανδρος Σορῶτος παρεπέμφθη εἰς ἁρμόδιον Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον.
 13. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Πειραιῶς περὶ τῆς ἀποσκιρτήσεως ἐκ τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Τιμ. Σταυροῦ Νικαίας.
 14. Ἀπερρίφθη αἴτησις προσχωρήσεως φερομένου τινός ὡς κληρικοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης.
 15. Ἐγένετο δεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ραφαῆλ Ρόσι προερχομένου ἐκ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς. Ὁμοίως ἐγένετο ἀποδεκτὴ καὶ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τῆς Ἱεραποστολικῆς Κοινότητος Τιμίου Σταυροῦ Μελβούρνης, συνηγορούσης ὑπέρ τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροδιακόνου καὶ ἐπιθυμούσης τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ π. Ραφαῆλ καὶ τὸν διορισμόν αὐτοῦ ὡς Ἐφημερίου αὐτῆς. Ἀνετέθη εἰς τὸν Θεοφιλ. Μαραθῶνος ἡ ἐφαρμογή τῆς ἀποφάσεως κατὰ τὴν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Αὐστραλίαν.
 16. Ἀνετέθη εἰς τὴν ἁρμοδίαν Ἐπιτροπὴν ἐπὶ τῆς λειτουργικῆς εὐταξίας ἡ γνωμοδότησις περὶ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
 17. Ἀπεφασίσθη ἡ ἵδρυσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίας, μὲ ἕδραν τὸ Βελιγράδιον, ἀποσπασθείσης ἐκ τῆς Ἐξαρχίας Εὐρώπης καὶ ἐνεκρίθη ὁ κανονισμός αὐτῆς. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ὡς Ἔξαρχος Εὐρώπης, παραμένει καὶ Τοποτηρητής τῆς ἀρτισυστάτου Μητροπόλεως.
 18. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν συζητήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων καὶ ἡ ἐπίσκεψις τριῶν Ἀρχιερέων εἰς Ρουμανίαν πρὸς τὴν ἐκεῖ Ἐκκλησίαν τὴν ἀκολουθοῦσαν τὰς πατρῶας παραδόσεις.
 19. Ἐξουσιοδότησεν τὸν παριστάμενον Σεβασμ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Μωϋσέα διὰ τὴν ἐνθρόνησιν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Πόρτλαντ κ. Σεργίου κατὰ τὰ τέλη  τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου.
 20. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Βοστώνης περὶ τῆς προσπαθείας διὰ τὴν ἀγοράν νέου κτιριακοῦ συγκροτήματος προκειμένου νὰ μεταστεγασθῇ ὁ Καθεδρικός Ναός τῆς Βοστώνης, μετ’ Ἐπισκοπείου καὶ πνευματικοῦ κέντρου.
 21. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολή ἐγγράφου εἰς τὰ ἀρμόδια Ὑπουργεῖα περὶ τῆς μὴ διακοπῆς τῆς συντάξεως εἰς ὅσους συνταξιούχους ἠρνήθησαν νὰ δηλώσουν τὸν ΑΜΚΑ, καθώς καὶ περὶ τῆς ἀντιθέσεώς μας εἰς τὴν σχεδιαζομένην ἠλεκτρονικήν κάρταν κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως.