Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 8/21-2-2013

  
         Τὴν 8/21-2-2013 ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


        1. Ἐποιήσατο τὸν ἀπολογισμὸν τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων καὶ ἀνέθεσεν εἰς τὸν Πανοσιώτατον Ἀρχιμ. π. Γρηγόριον Ταυλάριον τὴν ἐκπόνησιν εἰσηγήσεως διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς διοργανώσεως.


        2. Ἠσχολήθη μετὰ τοῦ ζητήματος τῆς λεγομένης εἰκαζομένης συναινέσεως καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἀνάθεσιν γνωμοδοτήσεων εἰς εὐσεβεῖς Καθηγητὰς τῆς Ἰατρικῆς πρὸ τῆς λήψεως ὁριστικῆς ἀποφάσεως.


         3. Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις Ἐγκυκλίου πρὸς τοὺς Κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ὑπενθυμίζουσα τὴν τήρησιν τῆς κανονικῆς τάξεως διὰ τὰς ἱεροπραξίας κατὰ τὰς μετακινήσεις των εἰς ἑτέρας Ἐπισκοπικάς Ἐπαρχίας.


         4. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἀχιγραμματέως διὰ τὴν συγκρότησιν τμήματος Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως ἀποτελούμενον ἀπό ὀκτώ Κληρικούς καὶ λαϊκούς σπουδαστάς.


         5. Ἐξήτασε τὴν αἴτησιν τῆς Συνόδου ὑπὸ τὸν παρουσιαζόμενον ὡς Μητροπολίτην Μόσχας Δαμασκηνὸν Μπαλαμπάνωφ περὶ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἥτις ὑπεβλήθη κατὰ τὸν παρελθόντα Ἰούλιον. Ἔπειτα ἀπό τὴν –κατὰ τὸ διαρρεῦσαν διάστημα- συγκέντρωσιν στοιχείων καὶ πληροφοριῶν περὶ τῶν αἰτούντων καὶ τὴν σχετικὴν εἰσήγησιν τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Ἰωσὴφ Μίκιτς, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν ἀπεδέχθη τὸ αἴτημα.


         6. Συνεζήτησε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ κατάστασιν εἰς τὴν Συρίαν, μετὰ τὴν ἔνταξιν εἰς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τοῦ Αἰδεσιμωτάτου π. Σπυρίδωνος Τανούς, Σύρου εἰς τὴν καταγωγὴν καὶ τὰς πληροφορίας τὰς ὁποίας μετέφερον εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐκπρόσωποι τῶν Σύρων Ὀρθοδόξων ἐλθόντες ἐξ Ἀντιοχείας.


         7. Ἐνέκρινε τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως τοῦ Ἡγουμένου Ἱερομονάχου π. Ἀντωνίου Γκόϊκο, μετὰ ἀδελφότητος τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου, Ζιτομήρ Οὐκρανίας καὶ τοὺς συνακολουθούντας αὐτούς πιστούς.