Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 8/21-1-2014

Tὴν 8/21 Ἰανουαρίου 2014 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως:

1. Ἐγένετο ἡ ἀξιολόγησις τῆς διοργανώσεως τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς κατὰ τὸν ὁποῖον ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν ὑπερέβη πᾶσαν προσδοκίαν.

2. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς πορείας τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, ὅστις ἐξελίσσεται θετικῶς.

3. Ἐτροποποιήθη προγενεστέρα ἀπόφασις περὶ τῆς τροφοδοτήσεως τοῦ ταμείου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προκειμένου νὰ ἀσκεῖ ἀπροσκόπτως τὸ κοινωνικὸν καὶ ἱεραποστολικὸν αὐτῆς ἔργον. Τοῦτο θὰ ἐνισχύεται ἀπὸ δισκοφορίας εἰς τὰς Ἐνορίας ἅπαξ τοῦ μηνὸς «ὑπὲρ τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» ὅπως ἐγένετο παλαιότερον.

4. Συνεζητήθη ἡ διαδικασία τῆς ἐκλογῆς τοῦ διαδόχου τοῦ παραιτηθέντος Μητροπολίτου πρ. Ἀμερικῆς κ. Παύλου. Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἀμερικῆς, συμφώνως πρὸς τὸ «Σύνταγμα» τῆς ἐν Ἁμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., κατήρτισε τὸν κατάλογον τῶν ὑποψηφίων. Ὁ κατάλογος ὑπεβλήθη εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐν Ἑλλάδι, ἡ ὁποία ἐνέκρινε τοῦτον ὡς εἶχε.

Ὡρίσθη ἡμερομηνία ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου ἡ Τετάρτη 6/19 Φεβρουαρίου 2014, ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Μ. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς. Τῆς ἐκλογῆς θὰ προηγηθῇ θεία λειτουργία, συμφώνως πρὸς τὴν διαδικασίαν τὴν προβλεπομένην ἐκ τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων.

Συμφώνως πρὸς τοῦτον οἱ ἐν Ἀμερικῇ Ἀρχιερεῖς δύνανται νὰ λάβουν μέρος εἰς τὴν ἐκλογικὴν διαδικασίαν δι’ ἐπιστολικῆς ψήφου προαποσταλείσης εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερὰς Συνόδου.

5. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως Ἱεροδιακόνου ἐξ Οὐκρανίας.