Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 8/21-1-2013

        Τὴν 8/21 Ἰανουαρίου 2013 ἡμέραν Δευτέραν, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσα τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


      1. Ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων ἀνεβλήθη διὰ τὴν ἑπομένην συνεδρίαν.


      2. Ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν ὁ Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου π. Στυλιανός Τομαῆς, ὅστις ἀνεφέρθη εἰς ζητήματα νεολαίας καὶ κατέθεσε τὰς προτάσεις του. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέθεσε εἰς αὐτόν τὴν παρουσίασιν τοῦ ἔργου τοῦ Νε.Ο.Σ. εἰς τὴν προσεχῆ Πανελλήνιον Σύναξιν Κληρικῶν.


      3. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέθεσεν εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον τὴν περὶ τοῦ Τυπικοῦ εἰσήγησιν εἰς τὴν προσεχή Πανελλήνιον Σύναξιν Κληρικῶν.


      4. Ἀπεφασίσθη ἡ κοινή Σύναξις τῶν Ἐπιτρόπων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μετὰ τῶν δύο ὁμόρων Μητροπόλεων Πειραιῶς καὶ Ἀττικῆς, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας. Ἡ ἡμερομηνία θὰ ἀνακοινωθῇ προσεχῶς.


      5. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς πρώτης κοινῆς συσκέψεως τῶν ἐπιτροπῶν διαλόγου μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων. Ἀνεφέρθη εἰς τὸ ἐγκάρδιον καὶ ἐποικοδομητικόν κλῖμα τῶν συνομιλιῶν καὶ εἰς τὸν καθορισμόν ἑνός ἀρχικοῦ θεματολογίου διὰ τὰς συζητήσεις.


      6. Ὁ αὐτὸς Ἐπίσκοπος ἐνημέρωσεν διὰ τὴν ἔκβασιν τῆς δικαστικῆς ὑποθέσεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. μετὰ τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου διὰ τὸ κληροδότημα τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Πάντων Ζακύνθου (τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος π. Ἀδριανοῦ Σιναΐτου). Ἡ δικαστική διαδικασία μεταφέρεται πλέον εἰς τὰ δικαστήρια τῶν Ἀθηνῶν.


      7. Συνεζητήθη τό θέμα τῆς ἐπερωτήσεως εἰς τὴν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων περὶ τοῦ Ὑπομνήματος τό ὁποῖον ὑπεβλήθη εἰς τὴν Κυβέρνησιν διὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, ἡ σχετική ἀπάντησις τοῦ κ. Ὑπουργοῦ καὶ οἱ περαιτέρω χειρισμοί τοῦ ζητήματος.


      8. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μωϋσῆς καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Πόρτλαντ κ. Σέργιος καὶ Βοστώνης κ. Δημήτριος, ἀνεφέρθησαν εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς αἰτήσεως προσχωρήσεως ἀνωτέρου τινός Κληρικοῦ  ἐξ Ἀμερικῆς ἥτις ἐκκρεμεῖ ἐπί πολλούς μήνας, καὶ ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς αὐτούς διὰ τὴν περαιτέρω ἔρευναν τοῦ θέματος πρὶν ληφθοῦν αἱ οἱαιδήποτε ἀποφάσεις.


      9. Οἱ  αὐτοί Ἀρχιερεῖς ἐξ Ἀμερικῆς ἐνημέρωσαν τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἐκεῖ τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..