Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 7/20-6-2013

        Τὴν 7/20-6-2013 ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


        1. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν Κληρικόν τινα ἀπευθύνας εἰς αὐτὸν σύστασιν περὶ ὑπακοῆς εἰς τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ Ἐπίσκοπον.


        2. Ἐποιήσατο τὸν ἀπολογισμὸν τῆς Εʹ Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν. Σὺν τοῖς ἄλλοις, ἐπεσημάνθη ἡ μεγάλη βραδύτης τῆς παραδόσεως τῶν συνοδικῶν ἀνακοινώσεων ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἐπιδίωξις τῆς γενικεύσεως τῆς δι’ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου ἀποστολῆς των εἰς τὸ μέλλον.


        3. Ἐρρύθμισεν ζητήματα προετοιμασίας τοῦ συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις. 


        4. Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ τῆς λεγομένης εἰκαζομένης συναινέσεως καὶ ἀπεφασίσθη:


α) Ἡ ἀποστολή ἐπεξηγηματικῆς ἐγκυκλίου διατὶ αἱ μεταμοσχεύσεις ζωτικῶν ὀργάνων ἐκ μέρους ζώντων ἀσθενῶν χαρακτηριζομένων ὡς «κλινικῶς νεκρῶν» δὲν κρίνεται ἠθικῶς ἐπιτρεπτὴ καὶ ἡ συναποστολή τύπου σχετικῆς ὑπευθύνου δηλώσεως πρὸς διανομὴν εἰς τὰς Ἐνορίας τῆς Ἐπικρατείας.
β) Ἡ διοργάνωσις δύο ἡμερίδων διὰ τὸ ζήτημα ἐν Ἀθήναις καὶ Λαρίσῃ κατὰ τὰς ἡμερομηνίας Δευτέραν 10/23-9-2013 καὶ Τρίτην 18-9/1-10-2013 ἀντιστοίχως, εἰς χώρους οἱ ὁποῖοι θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.


        5. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Κανέτη, προερχομένου ἐκ τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας, εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος.


        6. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ Ἱερομονάχου π. Χριστοφόρου Νιανιούρη, προερχομένου ἐκ σχίσματος, εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος.


        7. Συνεζητήθη ἡ αἴτησις τοῦ Ρώσου Ἐπισκόπου Ἀρσενίου Ἰαρκώφ, ὅστις ἐπιθυμεῖ τὴν προσχώρησιν αὐτοῦ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος προκειμένου νὰ λάβῃ τὸ Μέγα Ἀγγελικὸν σχῆμα καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ μεταβῇ εἰς ἰδιόκτητον αὐτοῦ Ἡσυχαστήριον εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινᾶ διὰ νὰ ζήσῃ ὠς ἁπλοῦς Μοναχός ἡσυχαστικόν βίον. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπήνεσε τὴν πρόθεσιν τοῦ αἰτοῦντος καὶ ἀπεδέχθη τὴν αἴτησιν.