Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19-7-2011

Τὴν 6/19 Ἰουλίου 2011 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:
  1. Ἐξητάσθησαν αἱ αἰτήσεις δύο φερομένων ὡς κληρικῶν καὶ ὡρίσθησαν αἱ προϋποθέσεις διὰ τὴν περαιτέρω ἐξέτασιν τοῦ αἰτήματός των.
  2. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος περί τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς  γενομένης τὴν προηγουμένην διὰ τηλεδιασκέψεως.
  3. Συνεζήτησε ζητήματα τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν Αὐστραλίᾳ.
  4. Ἀνεγνώσθη Ἀναφορά – Εἰσήγησις τοῦ  Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος διὰ τὰ προβλήματα τῶν Γ.Ο.Χ. Σερβίας, ἔπειτα ἀπό τὰς συζητήσεις τάς ὁποίας εἶχεν ἐκεῖ κατὰ τὴν πρόσφατον αὐτοῦ ἐπίσκεψιν διὰ τὴν πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Νέας Στιένικ. Ἡ Ἀναφορά κατετέθη είς τὴν Σύνοδον καί ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολή της καὶ εἰς τούς ἀπόντας καὶ ἐν Ἀμερικῇ ὄντας Ἀρχιερεῖς πρός μελέτην, λόγῳ τῆς σημαντικότητος τοῦ ζητήματος ὥστε νά ἐκφράσουν τάς γνώμας των.
  5. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετά τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἐξετιμήθη ἡ κατάστασις.