Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19 – 2 - 2014

Τὴν Τετάρτην, 6/19 Φεβρουαρίου 2014, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Φωτίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου, εἰς τὸν χῶρον τοῦ έν Πειραιεῖ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», συνῆλθεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ ἑορτάζοντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως:

1. Προέβη εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ νέου Μητροπολίτου εἰς διαδοχὴν τοῦ παραιτηθέντος Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Παύλου. Ὁ ἐκλεγεὶς εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βοστώνης κ. Δημήτριος. Θὰ ἐπακολουθήσῃ σχετικὴ ἐγκύκλιος.

2. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως εἰς τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Ἀμβροσίου καὶ τοῦ σὺν αὐτῷ Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου Σοφιανίδη. Κατὰ τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Θεοφιλεστατος ἀπεφασίσθη νὰ γίνῃ δεκτὸς διὰ τῆς κανονικῆς τάξεως, θὰ φέρει τὸν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου Φιλίππων μὲ ὅρια κανονικῆς δικαιοδοσίας τὸν Νομόν Δράμας καὶ ἕδραν τὴν πόλιν τῆς Δράμας.

3. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς καταργήσεως τῆς σχολικῆς ἀργίας τῆς 7ης Ἰανουαρίου (ν.ἡ.), ἤτοι 25ης Δεκεμβρίου (ὀ.ἑ.) καὶ ἀπεφασίσθησαν αἱ ἐνδεικνυόμεναι ἐνέργειαι πρὸς τὰς ἀρχάς.

4. Συνεζητήθη ἡ πορεία τοῦ διαλόγου μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ἡ ὁποία ἐξελίσσεται θετικῶς.

5. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ ἄσκησις τοῦ ἐκκλήτου (ἐφέσεως) Πρεσβυτέρου τινός διὰ δευτεροβάθμιον κρίσιν. Θὰ ὁρισθῇ σχετικὴ δικάσιμος ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.

6. Συνεζητήθησαν ἐπιστολαὶ Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον.