Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 6/19 -6-2012

      Ἐν Ἀθήναις, τὴν 6/19 Ἰουνίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ γραφεῖα αὐτῆς (κείμενα εἰς τὸν γ’ ὄροφον τοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32 κτιρίου) εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος  καὶ μετὰ τὴν τέλεσιν τρισαγίου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι ἐκδημήσαντος Μητροπολίτου πρ. Αὐστραλίας κυροῦ Σπυρίδωνος, συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως:


      1. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου περὶ τῆς ἀκροαματικῆς διαδικασίας τῆς δίκης ἐν Ζακύνθῳ μεταξὺ τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, σχετικῶς μὲ τὸ κληροδότημα τοῦ π. Ἀδριανοῦ τοῦ Σιναΐτου εἰς Ζάκυνθον (Ἱερὸν Ναόν Ἁγίων Πάντων).


      2. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς &  Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεώς του εἰς Καναδὰν καὶ Η.Π.Α..


      3. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεώς του εἰς Ἀγγλίαν, εἰς τὰς ἐκεῖ δύο Ἐνορίας, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.


      4. Ἐγένετο κατ’ αρχὴν δεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως του Πρεσβυτέρου π. Σπυρίδωνος Tanous  εκ Σουηδίας, προερχομένου ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ἐφόσων ἐπιβεβαιωθοῦν αἱ σχετικαὶ πληροφορίαι καὶ προσέλθη αὐτοπροσώπως ἐν Ἑλλάδι διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν διαδικασιῶν. 


      5. Ἐνεκρίθη ἡ ἀπάντησις εἰς τὴν αἴτησιν τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος ἡ ὁποία εἶχε συζητηθεῖ κατὰ τὴν προηγουμένην συνεδρίαν.


      6. Ἐνεκρίθη ἡ εἰσήγησις τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου διὰ τὴν ἐπανακυκλοφορίαν τῆς «Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας».


      7. Ἐρυθμίσθησαν αἱ τελευταῖαι λεπτομέριαι διὰ τὸν ἐφετινὸν Συνοδικὸν ἑορτασμὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις.


      8. Ἐγένετο δεκτὸν τὸ ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου προταθέν σχέδιον διευρύνσεως τοῦ ἀντικειμένου καὶ ἀναβαθμίσεως τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν. Κατὰ τὸ ἑπόμενον ἀκαδημαϊκόν ἔτος δὲν θὰ γίνουν νέαι ἐγγραφαί, ἀλλά θὰ ὁλοκληρώσουν τὰς σπουδὰς οἱ ἤδη ἐγγεγραμμένοι, ἐνῷ ἐν τῷ μεταξὺ θὰ προχωρήσουν αἱ διαδικασίαι ἀναβαθμίσεως (κατάρτισις νέου κανονισμοῦ, σχεδιασμός τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν, καθορισμός διδακτικοῦ ὑλικοῦ καὶ τῶν διδασκόντων) ὥστε κατὰ τὸ μεθεπόμενον ἀκαδημαϊκόν ἔτος νὰ ξεκινήσῃ τὸ ἔργον τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ὀργανισμοῦ.


      9. Ἀνετέθη ἡ ἐπιμέλεια τοῦ ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2013, ἀφιερωμένου εἰς τὸν ἀείμνησον π. Ἰωάννην Φλῶρον, εἰς τὴν Συντονιστικὴν Ἐπιτροπὴν τοῦ Νε.Ο.Σ.