Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 5/18-9-2012

        Τὴν 5/18 Σεπτεμβρίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ μετὰ τὴν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

 1. Ἔλαβεν χώραν ὁ ἐτήσιος ἀνασχηματισμός τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.
 2. Ἐγένετο ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων κατὰ τὸν κανονισμόν.
 3. Ἐρρυθμίσθησαν αἱ τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν ἐπαρχιῶν.
 4. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὴν τελετὴν τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς.
 5. Ἐγένετο ὡσαύτως ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.
 6. Ἐλήφθη ἀπόφασις διὰ τὰς ἀπονομάς τῶν τιμητικῶν διακρίσεων κατὰ τὴν Συνοδικὴν ἐκδήλωσιν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.
 7. Ἐγένετο ὡσαύτως ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὴν Συνοδικὴν ἐκδήλωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς Ἀθήνας.
 8. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2014 εἰς τὴν συμπλήρωσιν 90 ἐτῶν ἀπό τὴν ἑορτολογικήν καινοτομίαν καὶ τὰς θεοσημείας αἱ ὁποῖαι ἐπηκολούθησαν
 9. Ἐξήτασεν αἴτησιν προσχωρήσεως ὁμάδος κληρικῶν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας καὶ ἀπεφάσισεν τὴν περαιτέρω διερεύνησιν τοῦ θέματος ὑπό ἐντεταλμένου πρὸς τοῦτο κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας.
 10. Ἐνέκρινε τὴν ἔνταξιν τοῦ Ἱερομονάχου π. Δανιήλ Καουδάκη καὶ τῆς ἐνορίας Τ. Σταυροῦ Πειραιῶς ἐκ τῶν "Ματθαιϊκῶν".
 11. Ἐξήτασεν αἴτησιν περὶ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ὁμάδος ζηλωτῶν Ἐπισκόπων προερχομένων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ ἀπεφάσισε τὴν περαιτέρω διερεύνησιν τοῦ θέματος ὑπό ἐντεταλμένου πρὸς τοῦτο κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας.
 12. Ἐπηυλόγησε νέαν ἁγιογραφική παράστασιν τῆς Γ΄ἐμφανίσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ καὶ τὴν τυπογραφικήν αὐτῆς ἔκδοσιν.
 13. Ἀπεδέχθη τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως τοῦ Ἐπισκόπου κ. Δημητρίου Κυριάκου, προερχομένου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Βορείου Ἀμερικῆς, ἡγουμένου ὁμάδος Μοναχῶν, Κληρικῶν καὶ περίπου 7 Ἐνοριῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς. Κατὰ τὴν συνεδρίαν προσῆλθε ὁ αἰτῶν καὶ ἀπήντησεν εἰς τὰς ἐρωτήσεις τῶν Συνοδικῶν μελῶν. Μετὰ τὴν ἐπιβεβαίωσιν τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας πίστεως τοῦ αἰτοῦντος, ἐξελέξατο τοῦτον ὁμοφώνως, ὡς Βοηθόν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Παύλου ὑπό τόν τῖτλον τοῦ Βοστώνης καὶ ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ κανονική τούτου ἀποκάταστασις λάβῃ χώραν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναχράντου Μεγάρων τὴν Παρασκευήν 8/21 Σεπτεμβρίου τ. ἔ.. Αἱ λοιπαί λεπτομέρειαι περὶ τῆς ἐντάξεως τῶν Ἐνοριῶν, Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν, θὰ ρυθμισθοῦν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, κατὰ τὴν προγραμματιζομένην ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Νέαν Ὑόρκην τὴν Κυριακήν 17/30 Σεπτεμβρίου τ.ἔ.
 14. Ἐνεκρίθη ἡ ἀποστολή ἀνακοινώσεως πρὸς τὰ ἐκκλησιάσματα Ἀθηνῶν – Πειραιῶς καὶ Ἀττικῆς διὰ τὴν συμμετοχήν τῶν πιστῶν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν διαμαρτυρίας διὰ τὸ σχέδιον ἐπιβολῆς ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων τὴν Κυριακήν, 8/21 Ὀκτωβρίου τ. ἔ., εἰς τὰς 3.00μ.μ., εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως.
 15. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμός τοῦ παρελθόντος διαλόγου μετὰ τῶν Ἐνισταμένων καὶ ὁ καθορισμός τοῦ πλαισίου διὰ τυχὸν ἐπανέναρξίν του.