Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 4/17-7-2013

        Τὴν 4/17-7-2013 ἡμέραν Τετάρτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


        1. Ἀπεδέχθη εἰσήγησιν τοῦ Θεοφιλ. Ἀρχιγραμματέως περὶ τροποποιήσεως τοῦ Κανονισμοῦ Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ θεσπίσεως θέσεως Βοηθοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς καλύτερον ἐπιμερισμόν τοῦ φόρτου ἐργασίας τῆς Ἀρχιγραμματείας. Ταυτοχρόνως ἀπεφάσισε τὸν διορισμόν ὡς Βοηθοῦ Γραμματέως τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Καλλινίκου Ἠλιοπούλου.


        2. Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐσχάτως διαδραματισθέντων ἐκ μέρους τῶν ψευδο-Ἐσφιγμενιτῶν καὶ τῆς ἐπεισοδειακῆς προσπαθείας καταλήψεως τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἰς Καρυάς. Τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα συνεζήτησε περὶ τῶν γενομένων παρεμβάσεων καθὼς καὶ τῶν ἐνδεικνυομένων διὰ τὸ ἄμεσον μέλλον ἐνεργειῶν διὰ τὴν προστασίαν τῶν ἀδικουμένων ἐκ τῶν τετυφλωμένων ἐκ τοῦ φανατισμοῦ Οἰκουμενιστῶν ρασοφόρων ἐπιδρομέων.


        3. Συνεζήτησε αἴτησιν τινὸς φερομένου ὡς κληρικοῦ ἐξ ἀνυποστάτου ψευδεπισκόπου «χειροτονηθέντος» καὶ ἀπεφάνθη ὅτι πρέπει νὰ ἀποτανθῇ εἰς συγκεκριμένον ἔμπειρον Πνευματικὸν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ὅστις ἀφοῦ ἐξετάση τὸν αἰτοῦντα καὶ διερευνήσῃ τὰ περὶ τῆς καταλληλότητος αὐτοῦ, ἐφ’ ὅσον κρίνει αὐτόν κατάλληλον, ὑπογράψῃ συμμαρτυρίαν προκειμένου νὰ τελεσθῇ κανονική χειροτονία ἐξ ὑπαρχῆς. 


        4. Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ Ρώσου Πρεσβυτέρου π. Βιταλίου Ριάπτσεφ, προερχομένου ἐκ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ μετέπειτα ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ὁ αἰτῶν παρέστη καὶ ὑπεστήριξε προσφορικῶς τὴν αἴτησίν του. Μετὰ τὴν κανονικὴν τακτοποίησιν τῆς χειροτονίας του ὁ π. Βιτάλιος θὰ ἀναλάβῃ τὴν δημιουργίαν Ἐνορίας πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου τοῦ Ἰσαποστόλου εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Οὐραλίων ὅπου διαμένει.


        5. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.


        6. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεώς του εἰς Ἀμερικὴν διὰ τὴν ἐνθρόνησιν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μωϋσέως.


        7. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος ἀνεφέρθη εἰς τὰς νεωτέρας ἐξελίξεις τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ἰεραποστολῆς.


        8. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν συζητήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.


        9. Ἀνεγνώσθησαν ἐπιστολαὶ Ἐνοριῶν καὶ ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τὸν Ἀρχιγραμματέα διὰ τὴν ἀπάντησίν των.