Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 4/17-12-2013

Τὴν 4/17 Δεκεμβρίου 2013 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως:

1. Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ σύνοδος περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου συνοδευομένου ἀπό τρεῖς Ἀρχιερεῖς καὶ ἕνα Ἱερομόναχον, εἰς τὴν Ρουμανίαν. Οἱ Ρουμάνοι Γ.Ο.Χ. (οἱ παλαιότεροι τῶν ὁποίων ἐνεθυμοῦντο τὸν Μακαριώτατον ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν ἔτει 1981), ὑπεδέχθησαν θερμότατα τὴν ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθμίαν των διὰ ταχείαν Ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μεταξύ τῶν δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν αἱ ὁποῖαι ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὸ αὐτό φρόνημα πίστεως. Ἀπεφασίσθη ὅπως ἔλθουν ἐν Ἑλλάδι ὁ Μακαριώτατος κ. Βλάσιος μετ’ ἀντιπροσωπείας Ἀρχιερέων τῆς Ἱ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ρουμανίας, προκειμένου νὰ συμμετάσχῃ εἰς τριμερῆ σύσκεψιν ὁμοῦ μετ΄ ἐκπροσώπων τῆς Ἰερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

2. Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως Ἱερομονάχου ἐξ Οὐκρανίας καὶ ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω διερεύνησις του θέματος.

3. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς πορείας τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

4. Ἐρρυθμίσθησαν αἱ τελευταῖαι λεπτομέρειαι τῆς διοργανώσεως ἐκδηλώσεως διὰ τὸ ζήτημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Περὶ τοῦ θέματος τούτου θὰ ἐκδοθῇ σχετική ἀνακοίνωσις.