Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 4/17 -7-2012

        Ἐν Ἀθήναις, τὴν 4/17 Ἰουλίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ γραφεῖα αὐτῆς (κείμενα εἰς τὸν γ’ ὄροφον τοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32 κτιρίου) εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος  καὶ συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως:

        1. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμὸς τῆς Συνοδικῆς ἐκδηλώσεως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
        2. Ἐλήφθησαν ἀποφάσεις περὶ ζητημάτων τυπικοῦ καὶ λειτουργικῆς εὐταξίας πρὸς συμπλήρωσιν τῆς σχετικῆς ἐγκεκριμένης εἰσηγήσεως ὑπὸ τοῦ Σεβασ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Γεροντίου.
        3. Ἐγένετο τροποποίησις σημείων τινῶν τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιατικῆς Δικαιοσύνης.
        4. Ἀπεφασίσθη ἡ ἐπανέναρξις τῆς προσπαθείας τοῦ διαλόγου μετὰ τῆς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων, ἀφοῦ γίνει ἀξιολόγησις καὶ ἀπολογισμός τοῦ προηγηθέντος καὶ διακοπέντος διαλόγου, τόσον ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅσον καὶ ὁμοῦ μετὰ τῆς ἐπιτροπῆς τῶν Ἐνισταμένων, κατὰ τὸν ἑπόμενον Σεπτέμβριον. 
        5. Ἀνεγνώσθη ἐπιστολή Ρώσου Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας περὶ ἐπεκτάσεως τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν ἐντός Ρωσίας ἐνοριῶν τῶν ὑπαγομένων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Ἀπεφασίσθη νὰ διερευνηθῇ ἡ δυνατότης αὐτή. 
        6. Ἐνεκρίθη ἡ αἴτησις κανονικῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱερομονάχου π. Δωροθέου Λουκᾶ πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ζηλωτῶν Ἁγιορειτῶν.