Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 4/17 -5-2012

      Ἐν Ἀθήναις, τὴν 4/17 Μαΐου 2012 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ γραφεῖα αὐτῆς (κείμενα εἰς τὸν γ’ ὄροφον τοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32 κτιρίου) εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος  καὶ συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως:


      1. Ἀνεζητήθησαν τρόποι χρηματοδοτήσεως τῶν εἰδικῶν ταμείων Κοινωνικοῦ Ἔργου καί Ἱεραποστολῆς εἰς τὰς δυσχερεῖς περιστάσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ἀπεφασίσθη νὰ διενεργεῖται εἰδική πρὸς τοῦτο δισκοφορία εἰς τάς πανηγύρεις τῶν ἐνοριῶν ὅπου παρίστανται Ἀρχιερεῖς.


      2. Ἠσχολήθη μετὰ τῶν κατὰ καιρούς ἀναφυομένων προβλημάτων ἐκ τῆς ἀναμίξεως τῆς διοικήσεως σωματείων εἰς πνευματικά ζητήματα.


      3. Ἀπεφάσισε τὴν διοργάνωσιν Πανελληνίου Ἱερατικῆς Συνάξεως μετά τὴν ἔναρξιν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων θὰ τεθῇ τὸ θέμα τῆς ὁμοιομορφίας τοῦ τυπικοῦ τῶν Ἐνοριῶν. Σχετικὴν εἰσήγησιν ἀνέλαβεν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.


      4. Ἀνετέθη εἰς τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριον ἡ ἐκπόνησις εἰσηγήσεως περί τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ φαινομένου τῆς νοθεύσεως τοῦ ἁγιολογίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τὴν κρατοῦσα Ἐκκλησίαν διὰ τῆς ἀνακηρύξεως διαφόρων νεοφανῶν ψευδοαγίων. Ἡ εἰσήγησις θὰ παρουσιασθῇ εἰς τὴν Ἱερατικὴν Σύναξιν.


      5. Συνεζητήθη αἴτησις μοναστικῆς ἀδελφότητος ἐπιθυμούσης τὴν ἐπανένταξιν αὐτῆς ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἡ ἀπάντησις θὰ ἀποφασισθῇ εἰς τὴν τακτικήν συνεδρίαν τοῦ Ἰουνίου, προκειμένου νὰ ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν καὶ αἱ ἀπόψεις τῶν ἀπόντων καὶ μακρὰν εὑρισκομένων Ἀρχιερέων.