Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 3/16-8-2011

 

    Τὴν 3/16 Αὐγούστου 2011 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


1. Ἐνεκρίθη ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ π. Λουκᾶ Michelin.

 

2. Ἐδόθησαν ὀδηγίαι εἰς τόν Θεοφιλέστατον Έπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεώς του εἰς Αὐστραλίαν.

 

3. Ἀνεγνώσθη Εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου περί τάξεως καί ὁμοιομορφίας κατά τάς Ἀρχιερατικάς λειτουργίας. Ἡ εἰσήγησις διενεμείθη πρός μελέτην ὑπό τῶν Ἀρχιερέων προκειμένου νὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις εἰς τὴν ἑπομένην συνεδρίαν.

 

4. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετά τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔπειτα ἀπό τήν ὑπ' αὐτῶν ἀντικανονικήν χειροτονίαν ἡμετέρου Σέρβου κληρικοῦ εἰς Ἐπίσκοπον. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολή ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ὄμσκ Τύχωνα καὶ ἡ διακοπή κάθε περαιτέρω ἐπικοινωνίας.

 

5. Συνεζητήθη τό ἀνακύψαν θέμα ἐν Σερβία, ὅπου τρεῖς ἡμέτεροι Κληρικοί ἀκολουθούμενοι ὑπό ὁλίγων δεκάδων ὁπαδῶν, καταφρονήσαντες τούς ἑτέρους Σέρβους κληρικούς καί τήν πλειονότητα των πιστῶν ΓΟΧ τῆς Σερβίας ἀλλά καί τήν Ἱεραρχίαν ἡ ὁποία τούς ἐδημιούργησεν, ὁνόμασαν ἑαυτούς "Σερβικήν Γνησίαν Ἐκκλησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν", διεκήρυξαν αὐθαιρέτως ὅτι προβαίνουν είς τήν ἀνασύστασιν τῆς αὐτοκεφάλου Σερβικῆς Ἐκκλησίας καί ἐδέχθησαν ἐπισκοπικήν χειροτονίαν ἀπό τήν Ρωσικήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
 

Κατά τήν παροῦσα συνεδρίαν ἐπρόκειτο νὰ συζητηθῇ καὶ ἡ εἰσήγησις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος, ἡ ὁποία εἶχε κατατεθεῖ κατὰ τὴν προηγουμένην συνεδρίαν καί διὰ τῆς ὁποίας προεβλέπετο ἡ διὰ κανονικοῦ τρόπου ἰκανοποίησις τοῦ αἰτήματος τῶν Σέρβων Γ.Ο.Χ. μέσω διαδικασιῶν αἱ ὁποῖαι θὰ διεσφάλιζον τὴν ἑνότητά των. Δυστυχῶς προέδραμον οἱ ἐπιθυμοῦντες δι' ἀνταρσίας καί παρακοῆς λύσιν προσηρμοσμένην εἰς τὰ μέτρα αὐτῶν καί προεκάλεσαν τήν διάσπασιν τῶν Σέρβων Γ.Ο.Χ.. 


Παρ' ὄλα ταῦτα ἡ Ἱερά Σύνοδος δὲν θὰ ἐγκαταλείψη τά τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰς Σερβίαν τά παραμένοντα πιστά εἰς τήν κανονική τάξιν καί θὰ θέσῃ εἰς ἐνέργειαν τάς κανονικάς διαδικασίας μέσω τῶν ὁποίων θὰ ὀργανώσουν τήν τοπικήν των Ἐκκλησίαν μἐ κανονικάς διαδικασίας. Διά τοῦτο θὰ σταλῇ σχετική Ἐγκύκλιος καί θά συγκληθῇ Κληρικολαϊκή Σύναξις εἰς Βελιγράδιον.

 
Τούς δέ αὐτοαποκοπέντας χαρακτηρίζει μετά λύπης σχισματικούς καί καλεῖ εἰς μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν εἰς την πατρική ἑστίαν.