Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 3/16-4-2013

           Τὴν 3/16-4-2013 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


        1. Ἐξήτασεν καὶ πάλιν τὸ ζητημα τῶν μεταμοσχεύσεων, τῆς δωρεᾶς ὀργἀνων σώματος καὶ τῆς λεγομένης εἰκαζομένης συναινέσεως. Ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν ὁ Ἐντιμώτατος Ἰατρὸς κ. Κυπριανὸς Χριστοδουλίδης ὅστις ἔχει ἀσχοληθεῖ εἰδικῶς μετὰ τοῦ ζητήματος καὶ ἐξέφρασεν ἐπ’ αὐτοῦ τὴν ἐπιστημονικήν αὐτοῦ γνώμην. Ἀνεφέρθη εἰς τὰ ἀναγραφόμενα ἁπλῶς εἰς τὰ ἐπιστημονικά συγγράμματα ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ Ἱερὰ βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέσιν μετὰ τοῦ ζητήματος. ἀκόμη ἀνεγνώσθησαν αἱ γραπταί γνωμοδοτήσεις τῶν Καθηγητῶν-Ἰατρῶν αἱ ὁποῖαι ἐζητήθσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς συνόδου προκειμένου νὰ διαμορφωθῇ πληρεστέρα ἄποψις. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις ἐγκυκλίου μετὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα καὶ νὰ γίνῃ σχετική ἐνημέρωσις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου κατὰ τὴν Εʹ Πανελλήνιον Σύναξιν Κληρικῶν, καθὼς καὶ δύο ἡμερίδαι εἰς Ἀθηναν καὶ Θεσσαλονίκην διὰ τὴν ἐνημέρωσιν τοῦ ποιμνίου.


          2. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραμματεύς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὴν πορείαν τῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας μας. 


        3. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμὸς τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων διὰ τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας.


        4. Ἀνεγνώσθη ἀλληλογραφία πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ ἐδόθησαν ὁδηγίαι διὰ τὴν σύναξιν τῶν ἀπαντήσεων εἰς τὸν Θεοφιλ. Ἀρχιγραμματέα.