Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 3/16-2-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 3/16-2-2011

      Τὴν 3/16 Φεβρουαρίου 2011 ἡμέραν Τετάρτην, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς (ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφον) καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

  • Ἐρυθμίσθησαν αἱ τελικαὶ λεπτομέριαι τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.
  • Ἐτροποιήθη ἡ ἀπόφασις τῆς προηγουμένης συνεδρίας περί τῆς ἀπονομῆς τῶν τιμητικῶν διακρίσεων. Ἐκτός ἀπό τόν «Χρυσοῦν Στέφανον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου», ἐφέτος θὰ ἀπονεμηθῇ καὶ τὸ «Χρυσοῦν Μετάλλιον τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου». Ἡ τιμητική αὕτη διάκρισις ἀπονέμεται εἰς τοὺς εὐεργέτας τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, τοῦ ὁποίου ἱδρυτὴς ὑπῆρξεν ὁ μακαριστός Πρωθιεράρχης, κυρίως κτίτορας ἢ κληρονόμους κτιτόρων Ἱερῶν Ναῶν, οἱ ὁποῖοι φροντίζουν διὰ τὴν διασφάλισιν τῶν ἱερῶν τούτων καθιδρυμάτων εἰς τὸ Γενικόν Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀπονομή θὰ λάβῃ χώραν τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Συνοδικήν ἐκδήλωσιν.
  • Ἐνεκρίθη τὸ σχέδιον «Τάξεως ἐπὶ διὰ χρίσματος ἀποδοχῆς λαϊκοῦ προερχομένου ἐκ σχίσματος καὶ ἑνουμένου τῇ Ἐκκλησίᾳ».
  • Ἐνεκρίθη τὸ σχέδιον κανόνων δεοντολογίας διὰ τὴν χρῆσιν τοῦ διαδικτύου ἀπό τούς Κληρικούς.
  • Συνεζητήθη ἡ πορεία τῆς διερευνήσεως τῶν στοιχείων περί τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐκ τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τοῦ Κογκό (πρώην Ζαΐρ), καὶ ἐνεκρίθη κατ’ ἀρχήν ἡ αἴτησις τῶν: John Twanyishe Tshinanga καί Leon Makolo Mande. Ἀφοῦ ρυθμισθοῦν περαιτέρω ὅλα τὰ συναφῇ ζητήματα, θὰ ὀργανωθῇ ἡ ἱεραποστολική ἐπίσκεψις μετά τό Πάσχα.
  • Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς.
  • Ἀπεφασίσθησαν αἱ βασικαὶ ἀρχαὶ διὰ τὴν σύνταξιν τῆς ἐγκυκλίου σχετικῶς μὲ τὴν λεγομένην Κάρταν τοῦ Πολίτου.
  • Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῶν πεπραγμένων τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Αὐστραλίαν.