Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 3/16-10-2012


Τὴν 3/16 Ὀκτωβρίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

  1. Ἀπερρίφθη αἴτησις χορηγήσεως πρακτικῶν ἐκκλησιαστικῆς δίκης εἰς ἰδιώτην, μὴ ἔχοντος ἔννομον συμφέρον καὶ προκειμένου νὰ διαφυλαχθῇ τὸ ἀπόρρητον κατὰ τὸν νόμον καὶ κατ’ ἐφαρμογὴν τοῦ ἰσχύοντος Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης.
  2.  Ἐνέκρινε τὴν πρὸτασιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος  περὶ διορισμοῦ τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Στυλιανοῦ Τομαῆ ὡς Προέδρου τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου.
  3. Ἐνημερώθηκε περὶ τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου εἰς τὸ ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τοῦ ὁποίου ἐζητοῦντο πληροφορίαι διὰ τὰ χαρακτηριστικά τοῦ νέου Δελτίου Ταυτότητος, ἐκφράζουσα ταυτοχρόνως καὶ τὴν ἀντίθεσιν αὐτῆς εἰς τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ἀφ’ ἑνός ὑπάρχει καθ’ οἱονδήποτε τρόπο ὁ δυσώνυμος ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου εἰς αὐτά, καὶ ἀφ’ ἑτέρου εἰς τὴν ὕπαρξη μικροηλεκτρονικοῦ κυκλώματος τεχνολογίας RFID. Τὸ Ὑπουργεῖον ἀπήντησεν ὅτι «...ἡ διαδικασία τῆς νέας ταυτότητος δὲν ἔχει ρυθμισθεῖ νομοθετικά καὶ μελετᾶται πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς μὴ εἰσαγωγῆς ἠλεκτρονικοῦ καὶ δακτυλικοῦ ἀποτυπώματος». Ὡσαύτως ἐξουσιοδοτήθη ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Στυλιανός Τομαῆς ὅπως ἐκπρoσωπήσει τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ ἐκφωνήσει χαιρετισμόν εἰς τὴν συγκέντρωσιν τῆς Κυριακῆς 8/21 Ὀκτωβρίου εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως.
  4. Συνεζητήθη τὸ  θέμα τῆς βλασφήμου θεατρικῆς παραστάσεως ἐν Ἀθήναις καὶ τὸ ὅτι ἡ πίστις καὶ ἡ πατρίς ἡμῶν βάλλονται συνεχῶς. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ τὸν πιστὸν λαὸν εἰς συνεχῆ πνευματικὴν ἐγρήγορσιν.
  5. Συνεζητήθησαν λεπτομέρειαι τινές περὶ τῆς ἐκτυπώσεως τῆς νέας ἀπεικονίσεως τῆς Γ΄ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
  6. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς γενομένης συναντήσεως μετὰ τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐνισταμένων προκειμένου νὰ καθορισθοῦν τὰ διαδικαστικά πλαίσια ἑνὸς σοβαροῦ διαλόγου. Αἱ ἐπαφαί θὰ συνεχισθοῦν.
  7. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμός τῆς Ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μετὰ τῶν Ἀρχιερέων Ἀττικῆς & Βοιωτίας καὶ Μαραθῶνος εἰς Ν. Ὑόρκην καὶ Τορόντο. Συνεζητήθησαν ἐκκρεμῆ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὴν διοικητικήν ἀναδιάρθρωσιν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων τῆς Ἀμερικῆς βάσει τῶν προτάσεων αἱ ὁποῖαι διεμορφώθησαν ὑπὸ τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.