Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 23-1/5-2-2013

      Τὴν 23-1/5-2-2013 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσα τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


      1. Ἐρρύθμισε λεπτομερείας τινὰς τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.


      2. Ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τὸν Θεοφιλ. Ἀρχιγραμματέα διὰ τὴν σύνταξιν ἀπαντήσεων εἰς ἐπιστολάς.


      3. Ἀπεδέχθη πρότασιν Ἰδιωτικοῦ Ι.Ε.Κ. δι’ ἀποστολήν σπουδαστῶν εἰς τὸ πρόγραμμα Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως. Ἡ ἀποδοχή ἐγένετο ἔπειτα ἀπό ἐξέτασιν τοῦ περιεχομένου τῶν μαθημάτων.


      4. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.


      5. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος ἐνημέρωσε τὴν Ἱ.Σύνοδον περὶ τῆς ἐν ἐξελίξει εἰσηγήσεώς του διὰ τὰ Κριτήρια τῆς ἁγιότητος.


      6. Συνεζητήθη τρόπος λειτουργικῆς ἐξυπηρετήσεως ἐκ τῆς Ἐκκλησίας μας δύο Κοινοτήτων Γ.Ο.Χ. εὑρισκομένων εἰς Ρωσίαν.


      7. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς πορείας τῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.


      8. Ὁ αὐτὸς Ἐπίσκοπος ἐνημέρωσε τὸ Ἱερὸν Σῶμα περὶ τῆς ἐπικειμένης κανονικῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ π. Σπυρίδωνος Τανούς, κληρικοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, κατ’  ἐφαρμογήν τῆς προειλημμένης ἀποφάσεως ἀπὸ 6/19 -6-2012.