Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 22-6/5 -7-2012

        Ἐν Ἀθήναις, τὴν 22-6/5-7-2012, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος  καὶ συνεζήτησε τὸ μόνον θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως: Περὶ τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου»: 
  
         Ἐγένετο ἀναφορά διαφόρων δημοσιευμάτων, κυρίως εἰς τὸν χῶρον τοῦ διαδικτύου, περὶ ἀποφάσεως τῆς ὑπηρεσιακῆς Κυβερνήσεως, ὀλίγο πρὸ τῶν προσφάτων ἐκλογῶν, περὶ κυκλοφορίας νέων ταυτοτήτων κατὰ τὰ πρότυπα τῆς λεγομένης «κάρτας τοῦ πολίτου».
          Γενομένης συζητήσεως ἀπεφασίσθη ὅπως ἀφ’ ἑνὸς μὲν συνταχθῇ ἔγγραφον ἀπευθυνόμενον πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίας Τάξεως, αἰτούμενοι ὑπεθύνου ἐνημερώσεως περὶ τῶν στοιχείων τὰ ὁποῖα θὰ περιέχῃ ἡ νέα ταυτότης, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἀνακοινωθῇ καὶ δημοσιοποιηθῇ ὅτι ἐὰν ὑφίσταται ὁ ἀριθμός τοῦ Ἀντιχρίστου καθ’ οἱονδήποτε τρόπον εἰς αὐτάς δὲν θὰ τὰς ἀποδεχθῶμεν διὰ λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως.
          Ἐὰν δὲν ὑπάρχει ὁ δυσώνυμος ἀριθμός, ἀλλὰ διαθέτουν μικροηλεκτρονικόν κύκλωμα RFID καὶ πάλιν ἀντιτιθέμεθα διὰ λόγους σοβαράς προσβολῆς τοῦ δικαιώματος τῆς ἐλευθερίας μας, ὅπως ἔχει ἀποδείξει ἀναλυτικῶς καὶ τὸ ἰνστιτοῦτον καταναλωτοῦ.