Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 21 – 2 / 6 – 3 - 2014

Τὴν 21 Φεβρουαρίου / 6 Μαρτίου ἡμέραν Πέμπτην, συνῆλθεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς ἔκτακον συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς πορείας τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Εἰδικώτερον συνεζήτησεν τὸ κείμενον «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά» ὅπερ ἀναγνωσθέν ἐνεκρίθη κατ’ ἀρχήν. Ἐγένοντο ἐπισημάνσεις διὰ τὴν ἐπὶ τὰ βελτίῳ ἀναδιατύπωσιν ἐνίων σημείων. Τέλος ἐπεσημάνθη ἡ ἀναγκαιότης τῆς εἰς τὸ ἄμεσον μέλλον ἐκπονήσεως παραφράσεως τοῦ κειμένου τούτου εἰς ἁπλούστερον γλωσσικόν τύπον.

Ἐν συνεχείᾳ συνεζήτησε τὴν πορείαν τῶν συζητήσεων περὶ τῶν ἱεροκανονικῶν καὶ διοικητικῶν ζητημάτων τὰ ὁποῖα ἀναφύονται καὶ τοὺς τρόπους ἐπιλύσεως αὐτῶν.