Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 2/15-9-2011

         Τὴν 2/15 Σεπτεμβρίου 2011 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ μετὰ τὴν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


        1.      Ἔλαβεν χώραν ὁ ἑτήσιος ἀνασχηματισμός τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.

        2.      Ἐγένετο ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων κατὰ τὸν κανονισμόν.

        3.      Ἐρρυθμίσθησαν αἱ τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν ἐπαρχιῶν.

        4.      Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὴν τελετὴν τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς.

        5.      Ἐγένετο ὡσαύτως ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὸ Συνοδικὸν συλλείτουργον καὶ τὴν Συνοδικὴν ἐκδήλωσιν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

        6.      Ἐγένετο ὁμοίως ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὴν Συνοδικὴν ἐκδήλωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς Ἀθήνας.

        7.      Ἐδόθη εὐλογία δι' ἔναρξιν λειτουργίας Θεολογικῆς Σχολῆς εἰς Ἀμερικήν.

        8.      Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῆς θεσπίσεως τῆς «εἰκαζομένης συναινέσως» διὰ τὴν δωρεάν σώματος ἀπό τούς Ἕλληνας πολίτας. Ἀπεφασίσθη νὰ ζητηθῇ ἐμπεριστατωμένη γνωμοδότησις ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονας μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.

        9.      Ἐνεκρίθη ἡ ἔκδοσις Συνοδικῆς ἀνακοινώσεως περὶ τῆς Γ’ Πανελληνίου Συνάξεως Ὀρθοδόξων Νέων.

        10.  Ἐνημερώθη περὶ τῶν πεπραγμένων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου κατὰ τὴν ἐν Αὐστραλίᾳ πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ.

        11.  Συνεζητήθησαν λεπτομέριαι σχετικαί μὲ τὴν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου εἰς Ἀμερικήν. Θὰ συνοδευθῇ ὑπό τῶν Ἀρχιερέων Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

        12.  Ἐνημερώθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου περὶ τῶν πορισμάτων τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνάξεως εἰς Βελιγράδιον Σερβίας.