Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 2/15-3-2011

Τὴν 2/15 Μαρτίου 2011 ἡμέραν Τρίτην, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


  • Ἀπερρίφθη αἴτησις φερομένου ὡς κληρικοῦ, ὡς μὴ ἔχοντος συναίσθησιν τῆς καταστάσεώς του.
  • Συνεζητήθη ὑπόμνημα κληρικῶν τῆς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ ἐδόθησαν αἱ κατευθύνσεις διὰ τὴν ἀπάντησιν.
  • Ἐγένετο δεκτή εἰς ἀκρόασιν ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἡ ὁποία μετέβη προσφάτως εἰς Ὀδησσόν τῆς Οὐκρανίας διὰ συνομιλίας μετὰ τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Κάλλιστος Τζουλακίτζε, ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης καὶ ὁ Ὁσιώτατος Μοναχός π. Ἰωσήφ Μίκιτς ἐξέθεσαν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὰ ἐν Ὀδησσῷ πεπραγμένα καὶ ἀπήντησαν εἰς τὰς ἐρωτήσεις τῶν Ἀρχιερέων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μετὰ χαρᾶς ἐπληροφορήθη τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἀποστολῆς, ἐνέκρινε τὰ πεπραγμένα τῆς Συνοδικῆς ἀντιπροσωπείας διακατεχομένης ὑπὸ πνεύματος συγκρατημένης αἰσιοδοξίας καὶ εὔχεται διὰ τὸ αἴσιον πέρας τῆς διαδικασίας ἡ ὁποία θὰ ὁδηγήσῃ εἰς τὴν ἀποκατάστασην τῆς ποθητῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
  • Συνεζητήθη καὶ ἐνεκρίθη τὸ Σχέδιον Ὑπομνήματος πρὸς τὰς ἀρχάς περί διαφόρων ζητημάτων τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.