Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 2/15-12-2011

      Τὴν 2/15 Δεκεμβρίου 2011 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


  1. Ἐνέκρινε τὸν ὑπὸ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος ὑποβληθέντα Κανονισμόν τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου.
  2. Διώρισεν ὡς Διοικοῦσα Ἐπιτροπήν τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τὸν Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φώτιον, καὶ τοὺς Ἐλλογιμωτάτους Θεολόγους Ζήσην Τσιότραν καὶ Κωνσταντῖνον Πάνον. Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή ἐκτός ἀπό την λειτουργίαν τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν ἀνέλαβε τό καθῆκον νὰ διερευνήσῃ τάς δυνατότητας περὶ ἀναβαθμίσεώς της καὶ νὰ συμπεριλάβῃ τάς σχετικάς προβλέψεις εἰς τὸν ὑπό κατάρτισιν Κανονισμόν.
  3. Ἀπεφασίσθη ἡ σύγκλησις κοινῆς Συνάξεως τοῦ ἱεροῦ κλήρου Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ Ἀττικοβοιωτίας διὰ τὴν Τρίτην 21-12-2011/3-1-2012 καὶ ὥραν 11ην π.μ. εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς.
  4. Ἀπεδέχθη τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως τοῦ Ἱερέως π. Παύλου Maletta ἐκ Καναδᾶ. Ὁ προσχωρήσας εἶναι ἔγγαμος καὶ πατήρ ἑπτά τέκνων.
  5. Συνεζητήθη ἡ Εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου περί λειτουργικῆς τάξεως καί ὁμοιομορφίας καὶ ἐνεκρίθη τό πρῶτον μέρος τό ἀφορόν τάς Ἀρχιερατικάς λειτουργίας, χοροστασίας κ.λπ. τελετάς, κατὰ τὰς ὁποίας θὰ ἀκολουθεῖται κατὰ βᾶσιν τὸ τυπικόν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.