Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 2/15-11-2012

 

 


Τὴν 2αν/15ην Νοεμβρίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσα τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

 


1. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολή ἐγκυκλίου ἐπιστολής πρὸς Ἁγιορείτας Ἱερομονάχους περὶ ἐπακριβοῦς τηρήσεως τῆς κανονικῆς τάξεως ὁσάκις ἱεροπρακτοῦν εἰς τὴν ἐκτὸς Ἁγίου Ὅρους ἐπικράτειαν πρὸς ἀποφυγῆν σκανδαλισμῶν.


2. Συνεζητήθη ἡ κατάστασις τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς Αὐστραλίαν, ἡ ἐκεῖ δρᾶσις τοῦ εἰδικοῦ ἀπεσταλμένου μας Αἱδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Παυλίδου  καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολή ἐκεῖ  κατὰ τὸ ἀμέσως προσεχές διάστημα (εὐθύς μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ π. Παναγιώτου) τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου διὰ τὴν ποιμαντικήν φροντίδα αὐτῆς.


3. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμός τοῦ ἔργου τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν διὰ γραπτῶν εἰσηγήσεων αἱ ὁποῖαι ἀνεγνώσθησαν καὶ κατετέθησαν εἰς τὸ ἀρχεῖον. Συνεζητήθησαν τρόποι διὰ τὴν ἀποτελεσματικωτέραν αὐτῶν λειτουργίαν.


4. Ὁρίσθη ὡς ἡμερομηνία τῆς Ε’ Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν ἡ Πέμπτη 17/30-4-2013.


5. Συνεζητήθη ἡ ἀπάντησις Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων εἰς ἡμέτερον ἔγγραφον ἥτις δὲν ἐκρίθη ἐπαρκῆς καὶ ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τὸν Θεοφιλέστατον Ἀρχιγραμματέα διὰ τὴν σύνταξιν σχετικῆς ἐπιστολῆς.

 

6. Ἐνεκρίθη ἡ ἐπί τῆς διαδικασίας συμφωνία τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος διὰ τὴν ἐπανέναρξιν διαλόγου μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ἐγκριθέντος ἑνός κειμένου ὅπου κατεγράφη ἡ κοινῶς συμφωνηθεῖσα διαδικασία. Θὰ έκδοθῇ καὶ σχετικὴ κοινὴ ἀνακοίνωσις


7. Ἐλήφθησαν ἀποφάσεις περὶ τῆς διοικητικῆς ἀναδιοργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν Ἀμερικῇ, ἀφοῦ ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν ἅπασαι αἱ παράμετροι καὶ ἰδιαιτέρως δὲ αἱ ἀπόψεις τῶν ἐν Άμερικῇ Ἀρχιερέων οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ οἱ ἀμέσως ἐνδιαφερόμενοι ὅπως ἐξεφράσθησαν κατὰ τὴν πρὸ διημέρου τηλεδιάσκεψιν τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς. Ὡς ἐκ τούτου αἱ ἀποφάσεις φέρουν τὸ κύρος ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Θὰ ἐκδοθῇ σχετική ἐγκύκλιος.


8. Συνεζητήθησαν ζητήματα τινά τῆς ἐκτυπώσεως τῆς νέας παραστάσεως τῆς Γ’ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.


9. Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διὰ τὴν Δ΄ Πανελλήνιαν Σύναξιν Ὀρθοδόξων Νέων, ἡ ὁποία ἐγένετο ἐπιτυχῶς εἰς τὴν αἴθουσα τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς.


10. Ἐγένετο παραπομπή εἰς Συνοδικόν Δικαστήριον ἐκκρεμουσῶν ὑποθέσεων Κληρικῶν.


11. Ἐγένετο δεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ Ἱερομονάχου π. Νήφωνος Βουκελάτου.


12. Συνεζητήθη ἡ κατάστασις τῆς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπιστήσει τὴν προσοχὴν ὅλων τῶν μελῶν τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. (Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν) νὰ μὴ παρίστανται εἰς ἀκολουθίας παρασυναγώγων.