Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 2/15 -3-2012

Τὴν 2/15 Μαρτίου 2012 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

 

1. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμὸς τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων διὰ τὸν ἑορτασμόν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.


2. Τὸ Ἱερὸν Σῶμα ἐνημερώθη παρὰ τοῦ Θεοφιλ. Μαραθῶνος περὶ ζητημάτων ἀφορώντων τὴν Ἱεραποστολὴν.


3. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν λεπτομερειῶν τῆς προτάσεως διὰ τὴν προαγωγήν τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας.


4. Ἐγένετο δεκτὴ ἡ αἴτησις ἐπανεντάξεως κληρικοῦ ἐπιστρέφοντος ἐν μετανοίᾳ ἐκ παρασυναγωγῆς.