Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 17/30-3-2013

 
       Τὴν 17/30-3-2013 ἡμέραν Σάββατον, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


       1. Ἀπεδέχθη τὴν αἴτησιν ἐπανεντάξεως εἰς τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Στυλίδος Φθιώτιδος, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου αὐτῆς Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Σπυρίδωνος Γιαννόπουλου.


       2. Κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς ἁρμοδίου Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Εὐταξίας προέκρινεν ὡς ὀρθοτέραν τὴν τυπικὴν διάταξιν περὶ τελέσεως τῆς λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κατὰ τὴν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως κατὰ τὴν ὁποίαν συμπίπτει ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.