Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 14/27-12-2012

        Τὴν 14/27 Δεκεμβρίου 2012 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσα τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

        1. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος ἐνημέρωσε τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεώς του εἰς Βουλγαρίαν, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων ἐχειροτόνησεν τὸν εὐλαβέστατον Διάκονον Βησσαρίωνα Γκεοργκίεφ εἰς Πρεσβύτερον.


        2. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῆς προσφάτου μεταβάσεώς του εἰς Η.Π.Α., ὅπου ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προέβη εἰς τὴν ἐνθρόνισιν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βοστώνης κ. Δημητρίου.


        3. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχίαν περὶ τῶν ἐν Αὐστραλίᾳ πεπραγμένων του καὶ ἐλήφθησαν ἀποφάσεις περὶ τῶν περαιτέρῳ χειρισμῶν διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν ζητημάτων τῆς ἐκεῖ Ἱεραποστολῆς.


        4. Συνεζητήθη τὀ θέμα του Ὑπομνήματος τό ὁποίον ὑπεβλήθη εἰς τὴν Κυβέρνησιν διὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ τὰς προκληθείσας κυβερνητικάς άντιδράσεις.


        5. Ἐνεκρίθη τὸ κείμενον ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς πρὸς Ἁγιορείτας Ἱερομονάχους περὶ ἐπακριβοῦς τηρήσεως τῆς κανονικῆς τάξεως ὁσάκις ἱεροπρακτοῦν εἰς τὴν ἐκτὸς Ἁγίου Ὅρους ἐπικράτειαν πρὸς ἀποφυγὴν σκανδαλισμῶν.


        6. Ἀπεφασίσθη ὅπως συγκληθῇ ὁ Ἱερός Κλῆρος Ἀθηνῶν Πειραιῶς και Ἀττικοβοιωτίας τὴν Πέμπτην 21-12-2012/3-1-2013 εἰς τὴν αἵθουσαν ἐκδηλώσεων «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων.


        7. Συνεζητήθησαν λεπτομέριαι τινες τῶν Συνοδικῶν ἐκδηλώσεων (Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί Ἀποστόλου Παύλου).