Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 12/25-11-2011

          Τὴν 12/25 Νοεμβρίου 2011 ἡμέραν Παρασκευήν, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

  1. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμός τῆς εἰς Ἀμερικήν περιοδείας τῶν Ἀρχιερέων Ἀττικῆς κ. Χρυσοστόμου καὶ Μαραθῶνος κ. Φωτίου.
  2. Ἐξετέθησαν τὰ πεπραγμένα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου εἰς Γεωργίαν.
  3. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2013.
  4. Ἀπεφασίσθησαν αἱ ἀπονομαί τῶν τιμητικῶν διακρίσεων κατὰ τῶν ἐφετινόν ἑορτασμόν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας 2012.
  5. Συνεζητήθη τὸ ζήτημα τῆς παροῦσης ἐν Ἑλλάδι κοινωνικῆς κρίσεως καὶ ἀπεφασίθη ἡ ἔκδοσις παραινετικῆς ἐγκυκλίου, ἡ τέλεσις ἱερᾶς ἀγρυπνίας τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καὶ εἰς ἀνάγνωσις εἰς αὐτῆν εἰδικῆς εὐχῆς ἐκ τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου.
  6. Ἐδόθησαν εἰς τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον ὁδηγίαι περὶ τῆς  δομῆς τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν, προκειμένου νὰ συντάξῃ τὸν κανονισμόν λειτουργίας της. Ὀργανα αὐτῆς θὰ εἶναι τό Συβούλιον τόν Διδασκόντων, μία εὐέλικτος τριμελῆς Διοικοῦσα Ἐπιτροπή ἡ ὁποία θά τελῇ ὑπό τήν ἐποπτείαν τῆς συνοδικῆς ἐπιτροπῆς Νεότητος. Ἐπιπροσθέτως, ἀπεφασίσθη ἡ ἐπανένταξις τοῦ Θεοφιλεστάτου εἰς τὴν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Νεότητος.