Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 11/24-1-2012

       Τὴν 11/24 Ἰανουαρίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:

  1. Ἐξηκολούθησεν ἡ συζήτησις τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου περί λειτουργικῆς τάξεως καί ὁμοιομορφίας καὶ ἐγκριθέντος τοῦ δευτέρου καὶ τελευταίου μέρους.
  2. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱεραποστολικῆς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ ἐν Αὐστραλίᾳ καὶ ἀνετέθη εἰς τούς Ἀρχιερεῖς Πειραιῶς κ. Γερόντιον καὶ Μαραθῶνος κ. Φώτιον ἡ περαιτέρω διερεύνησις τῶν ζητημάτων καὶ ἡ ὑποβολή σχετικῆς εἰσηγήσεως.
  3. Ἀνεγνώσθησαν ἐπιστολαί ἐπί διαφόρων ζητήμάτων.
  4. Ἐνημερώθη ὑπό του Σεβασμ. Μητροπολίτου Πόρτλαντ κ. Μωϋσέως διὰ ζητήματα  τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ καί ἐλήφθησαν σχετικαί ἀποφάσεις.