Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 11/24 -4-2012

        Ἐν Ἀθήναις, τὴν 11/24 Ἀπριλίου 2012 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τὰ γραφεῖα αὐτῆς (κείμενα εἰς τὸν γ’ ὄροφον τοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32 κτιρίου) εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὸ μόνον θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ἤτοι τὰ κατὰ διαστήματα ἀναφυόμενα προβλήματα μετὰ τῆς δημοσίας διοικήσεως σχετικῶς πρὸς τὴν διαδικασίαν ἀνεγέρσεως Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν γραφειοκρατικῶν προσκομμάτων διὰ τὴν πιστοποίησιν εἰς τὰς ἀρχάς τοῦ ὅτι οἱ Ἱεροί ἡμῶν Ναοί καί Μοναί ἀποτελοῦν «λατρευτικούς χώρους γνωστῆς θρησκείας». Τὸ Ἱερὸν Σῶμα ἐνημερώθη παρὰ τῶν Ἀρχιερέων Ἀττικῆς & Βοιωτίας καὶ Μαραθῶνος περὶ τῶν γενομένων ἐνεργειῶν καὶ ἐπαφῶν τὰς ὁποίας εἶχον διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος.