Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 10/23-2-2012

Τὴν 10/23 Φεβρουαρίου 2012 ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


1. Συνεζητήθη ἡ ὑποβολή τῆς παραιτήσεως τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Μιχαῆλ Κωνσταντινίδη ἀπό τὴν Προεδρείαν τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου καὶ τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Νεότητος, λόγῳ φόρτου καθηκόντων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδοςἀπεδέχθη ταύτην, πλὴν ἐπιφυλάσσεται διὰ τὸν ὁρισμόν τοῦ ἀντικαταστάτου εἰς μελλοντικὴν συνεδρίαν.


2. Συνεζητήθησαν αἱ τελευταῖαι λεπτομέρειαι τῶν Συνοδικῶν ἐκδηλώσεων διὰ τὸν ἑορτασμόν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰδικώτερον ἐρυθμίσθησαν αἱ λεπτομέρειαι τῆς διὰ πρώτην φορὰν διοργανουμένης λιτανείας εἰς τὴν περιοχὴν Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν μὲ κέντρον τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς.
3. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τοῦ περιεχομένου ἐπιστολῆς Ἁγιορειτῶν τινῶν καὶ ἀπεφασίσθη περί τῆς συντάξεως ἀπαντήσεως.


4. Ἀπεφασίσθη ὅπως εἰς τὸ ἑξῆς αἱ αἰτήσεις προσχωρήσεως Διακόνων καὶ Πρεσβυτέρων ἐκ τῆς Ἀμερικανικῆς Ἡπείρου ἐξετάζονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον τῆς Ἀμερικῆς, ἥτις καὶ θὰ ἀποφαίνεται περὶ τῆς προσλήψεώς των.


5. Ἀπερρίφθη ἡ αἴτησις ἐπανεντάξεως κληρικοῦ τινός ἐπιστρέφοντος ἐκ παρασυναγωγῆς. Ὡσαύτως, ἀπερρίφθη καὶ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τινός φερομένου ὡς Κληρικοῦ ἐκ παρασυναγωγῆς, ὡς μὴ πληροῦντος  τὰς ἀναγκαίας προϋποθέσεις διὰ τὴν συναρίθμησιν αὐτοῦ μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.


6. Συνεζητήθη ἐπιστολή περὶ διαφόρων ἐσωτερικῶν ζητημάτων Ἐνορίας τινος καὶ ἀπεφασίσθη περὶ τῆς σχετικῆς ἀπαντήσεως.


7. Ἐξητάσθη τὸ ἐρώτημα πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐξ Ἐνορίας τοῦ Ἐξωτερικοῦ ἀναφορικῶς μὲτ’ ἀνακύψαντος προβλήματος καί ἀπεφασίσθη περὶ τῆς ἀπαντήσεως.


8. Ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω ἐπεξεργασία προτάσεως διὰ τὴν προαγωγήν τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας.


9. Ἀπεφασίσθη ἡ σύστασις εἰδικοῦ ταμείου ἐνισχύσεως ἀπόρων κληρικῶν, ὡς εἰδικοῦ λογαριασμοῦ εἰς τὸ Γενικόν Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..