Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 10/23-10-2013

Τὴν 10/23 Ὀκτωβρίου 2013 ἡμέραν Τετάρτην, συνεδρίασεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Παρόντες ἦσαν ἅπαντες οἱ ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιερεῖς, πλήν τῶν ἀσθενοῦντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς & Διαυλείας κ. Ἀκακίου, Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος κ. Μαξίμου καὶ Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου.

 

 


Συγκινητικὴ ὑπῆρξεν ἡ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Παύλου ἔπειτα ἀπό πολυετῆ ἀπουσίαν λόγω προβλημάτων ὑγείας.

Ἡ Ἱ. Σύνοδος συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως:

 

  1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Αὐστραλίαν.
  2. Συνεζήτησε τὸ θέμα τῶν ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν προβαλλομένων ψευδοαγίων τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τοῦ κινδύνου παραπλανήσεως τῶν πιστῶν ἐκ τῆς συστηματικῆς προπαγάνδας. Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν ἔκδοσιν εἰδικῆς ἐνημερωτικῆς ἀνακοινώσεως ἐν εἴδει ἐγκυκλίου.
  3. Συνεζητήθησαν ἡ πορεία τοῦ διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων καθώς καὶ αἱ συζητήσεις μετὰ τῶν Ρουμάνων Ἀρχιερέων ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. Βλάσιον.
  4. Συνεζητήθησαν τὰ προβλήματα τῆς ποιμαντορίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος, μαστιζόμενος ὑπό τῆς ἀσθενείας ἕνεκα τοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου τὸ ὁποῖον ὑπέστη πρὸ ὀκταετίας, ἐδήλωσε καὶ πάλιν τὴν ἀδυναμίαν αὐτοῦ διὰ τὴν ὀμαλὴν ἄσκησιν τῶν ποιμαντορικῶν του καθηκόντων. Ἐζήτησεν ὅπως γίνῃ ἀποδεκτή ἡ παραίτησίς του ἐκ τοῦ θρόνου τῆς Μητροπόλεως. Γενομένης συζητήσεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεδέχθη τὸ αἴτημα, πλὴν ὅμως παρεκάλεσε τὸν Σεβασμιώτατον ὅπως ἐξακολουθήσῃ νὰ ἀσκῇ τὰ ποιμαντικά του καθήκοντα μέχρι τὸν ὁρισμόν τοῦ Τοποτηρητοῦ κατὰ τὴν ἑπομένην συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
  5. Συνεζήτησε θέματα ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης πρὸς διευκρίνισιν καὶ ἑρμηνείαν διαδικαστικῶν τινῶν λεπτομερειῶν.