Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 1 / 14 – 3 - 2014

Τὴν 1 / 14 Μαρτίου ἡμέραν Παρασκευήν, συνῆλθεν εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ι.Ν. «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», εἰς ἔκτακον συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὸ θέμα τῶν Ἱεροκανονικῶν καὶ διοικητικῶν ζητημάτων τὰ ὁποῖα ἀναφύονται ἐκ τῆς ἐνδεχομένης ἐνσωματώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος.