Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 8/21 Ἰανουαρίου 2017

Τὸ Σάββατον 8 / 21 τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς καὶ ἀλλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ὑπῆρξε γενικῶς θετική.

2) Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης προέβη εἰς ἐνημέρωσιν περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀνήγγειλεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὸ εὐχάριστον γεγονὸς τῆς θετικῆς ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐκβάσεως τῆς δικαστικῆς ὑποθέσεως μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας, περὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας εἰς τὴν πόλιν τῆς Ἀδελαΐδος.


3) Ὡσαύτως, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχίαν περὶ ζητημάτων ἀφορώντων τὴν Ἱεραποστολικὴν δρᾶσιν ἐν Ἀφρικῇ.


4) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἀνεφέρθη ἐκ νέου εἰς τὴν ἐκ μέρους αὐτοῦ πρότασιν περὶ Διοικητικῆς Ἀναδιοργανώσεως (ἀναφορικῶς μὲ τὴν Κεντρικὴν Ἑλλάδα). Κατόπιν συζητήσεως ἡ λῆψις ἀποφάσεως ἀνεβλήθη διὰ τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν.


5) Ὁ Σεβασμ. Ἀμερικῆς καὶ ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἀνεφέρθησαν εἰς τὰς ἐξελίξεις ἐντὸς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς καὶ συνεζητήθη ἡ τηρητέα στάσις ἡμῶν.


6) Συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ ζήτημα τῶν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους καὶ ἄνευ εὐλογίας Ἀρχιερατικῆς ἱεροπρακτούντων καὶ ἐν γένει δραστηριοποιουμένων ζηλωτῶν ἁγιορειτῶν.


7) Ἠσχολήθη μετὰ τοῦ ζητήματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Νόρα μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου καὶ ἀπεφασίσθη ἡ λῆψις ἀποφάσεως κατὰ τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν μετὰ καὶ τὴν εἰς Σαρδηνίαν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.


8) Ὁ Σεβασμ. Λούνης ἀνεφέρθη εἰς προβλήματα τινὰ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης καὶ Ἐξαρχίας Ἰταλίας καὶ προετάθησαν καὶ υἱοθετήθησαν λύσεις.


9) Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας