Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 8ης / 21ης Ἰανουαρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 8/21 τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1) Ἐγένετο ἀποτίμησις τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανίων πανελληνίως, ἡ ὁποία ἦτο θετική. Ἰδιαιτέρα ἱκανοποίησις ἐξεφράσθη διὰ τὴν τελετὴν τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Πειραιεῖ. Ἐπίσης, θετικῶς ἀπετιμήθη ἡ παρουσία τῶν ἐκπροσώπων τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου εἰς τὴν Τελετήν, καθὼς ἐδόθη ἡ δυνατότης εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας, διὰ τῆς Ὁμιλίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ λαοῦ ἐπικροτοῦντος διὰ παρατεταμένων χειροκροτημάτων) νὰ ὁμολογήσῃ τὴν ἀλήθειαν ἐνώπιον αὐτῶν καὶ ἐκφράσῃ δημοσίως τὴν ἀντίθεσιν Αὐτῆς εἰς τὰ πρόσφατα ἀντιχριστιανικὰ νομοθετήματα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.

2) Ἐνημερώθη περὶ τῶν πεπραγμένων τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου κατὰ τὴν πρόσφατον δίμηνον ποιμαντικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ καὶ Νέᾳ Ζηλανδίᾳ, ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ.

3) Ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ αἴτησις προσχωρήσεως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας καὶ δὴ εἰς τὴν Ἐπισκοπὴν Ρίτσμοντ (Ἀγγλίας) τοῦ π. Δανιὴλ Toyne, προερχομένου ἐκ τοῦ ἱερατείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

4) Ἀπετίμησε λίαν θετικῶς τὴν Σύναξιν Κληρικῶν Βορείου Ἑλλάδος ἐν Θεσσαλονίκῃ (16/29-12-2015), ἡ ὁποία ἦτο λίαν ἐνημερωτικὴ καὶ ἐποικοδομητική.

5) Ἀπεφάσισε τὴν τροποποίησιν τῆς προσφωνήσεως τῶν ἐπαρχιούχων Ἐπισκόπων, ὥστε νὰ καλοῦνται εἰς τὸ ἑξῆς «Σεβασμιώτατοι».

6) Ἀνέθεσεν εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Ἱεραποστολῆς τὴν εὐθύνην τῆς ἐπιλογῆς τῶν Συνοδικῶν ἐκείνων κειμένων, τὰ ὁποῖα χρήζουν μεταφράσεως εἰς ξένας γλώσσας, ὡς καὶ τὴν τελικὴν ἔγκρισιν τῶν μεταφράσεων αὐτῶν.

7) Ἐνέκρινε τροποποίησιν τοῦ Κανονισμοῦ Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὥστε οἱ κωλυόμενοι νὰ παρευρίσκωνται εἰς τὰς Συνεδρίας Αὐτῆς Ἀρχιερεῖς νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα ἐξουσιοδοτήσεως ἑνὸς ἐκ τῶν ἐνδημούντων Ἀρχιερέων, ὑπὸ τὸν ὅρον νὰ μὴ δίδωνται εἰς τὸν αὐτὸν Ἐπίσκοπον πλείονες τῆς μιᾶς ἐξουσιοδοτήσεις.

8) Συνεζήτησεν ὀργανωτικὰ θέματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς.

9 Προετάθη ἡ πιθανότης πληρώσεως χηρευούσης Μητροπόλεως ἐν Ἑλλάδι καὶ παρεπέμφθη τὸ θέμα αὐτὸ διὰ περαιτέρω συζήτησιν εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον.

10) Ἐνημερώθη ἐπὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξεων τῆς προσπαθείας πρὸς ἐπίτευξιν ἐκκλησιαστικῆς-εὐχαριστιακῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ ἀντιστοίχου.

11) Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσίας τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Λούνης καὶ Ἐξάρχου Ἰταλίας κ. Σιλουανοῦ, ἐξήτασε πιθανὰς λύσεις τοῦ σοβοῦντος ζητήματος τῶν Ρουμανικῶν Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ.

12) Ἀπεφάσισε τὸν καθορισμὸν κοινοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Η΄ καὶ Θ΄ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων κατὰ τὴν πρώτην Κυριακὴν μετὰ τὴν 13ην Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους.

13) Ἀπεφάσισε τὴν Ἁγιοκατάταξιν τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Ὁμολογητοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου († 1955), ἀποδεχθεῖσα ὁμοφώνως τὴν σχετικὴν Εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ ὁρίσασα τὴν ἡμερομηνίαν τῆς Πράξεως αὐτῆς διὰ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου.

14) Συνεζήτησε καὶ ἕτερα ποικίλα ποιμαντικὰ θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐν συνεχείᾳ συνεδρίασεν τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου προκειμένου νὰ ἐκδικάσῃ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ πρώην Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Πειραιεῖ Νικολάου Λάμπρου τοῦ Ἀργυρίου, κατηγορουμένου ἐπὶ αὐτοαποσχηματισμῷ καὶ ἄλλα κανονικὰ παραπτώματα, εἰς τὸν ὁποῖον ἐπέβαλε τὸ ἐπιτίμιον τῆς Καθαιρέσεως.