Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης /18ης Σεπτεμβρίου 2014

Τὴν 5ην / 18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανός καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ierarxia2014

Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῷ νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς περιόδου ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα:

 1. Ἐγένετο μερικὴ ἀναπροσαρμογὴ συνθέσεως Συνοδικῶν Δικαστηρίων καὶ Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν. Ὡρίσθη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος Πρόεδρος τοῦ Κατωτέρου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ φυλῆς κ. Κυπριανὸς συμπεριελήφθη εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ Κατωτέρου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου. Εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Ἱστορικοῦ Ἀρχείου ἀνέλαβεν ὡς Πρόεδρος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

2. Ἐγένετο ἀναπροσαρμογὴ τῶν Διπτύχων καὶ τῶν Καταλόγων Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

3. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων τοῦ ἀρξαμένου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

α) Ἡ Ἐκδήλωσις διὰ τὰ 90 ἔτη ἀπὸ τῆς εἰσαγωγῆς τῆς Ἑορτολογικῆς Καινοτομίας ὡρίσθη διὰ τὴν Κυριακὴν 17/30-11-2014. Εἰς αὐτὴν κύριος Ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος καὶ ἐπίσης θὰ τιμηθῇ ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. Ρουμανίας δι̉̉ ἐπιδόσεως εἰς ἐκπρόσωπόν Της ἀντιτύπου τοῦ βιβλίου περὶ τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου εἰς τὰ ἑλληνικά, τὸ ὁποῖον ἐκτυπώνεται. Ὁ τόπος διεξαγωγῆς καὶ αἱ λοιπαὶ ἀποφασισθεῖσαι λεπτομέρειαι θὰ ἀναγραφοῦν εἰς εἰδικὴν πρὸς τοῦτο Ἀνακοίνωσιν.

β) Κατὰ τὰ Θεοφάνεια τοῦ ἔτους 2015 εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς θὰ παρίστανται εἰ δυνατὸν ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς.

γ) Κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπεφασίσθη ὅπως τελῆται τὴν πρωΐαν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Συλλείτουργον μετὰ Λιτανείας τριῶν Ἀρχιερέων, τοῦ τε Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ δύο Ἀρχιερέων ἀντικαθισταμένων κατ’ ἔτος, προκειμένου νὰ ἐπιτελοῦν τὸν ἑορτασμὸν καὶ εἰς τὰς Ἐπαρχίας των. Διὰ τὸ ἔτος 2015 ὡρίσθησαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς (ὅστις θὰ κηρύξῃ τὸ θεῖον λόγον) καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος. Εἰς τὴν ἑσπερινὴν Συνοδικὴν Ἐκδήλωσιν Ὁμιλητὴς θὰ εἶναι εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης.

δ) Εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐκδήλωσιν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Ὁμιλητὴς ὡρίσθη ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος.

4. Τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 2016 ἀπεφασίσθη νὰ ἀφιερωθῇ εἰς τὸν Ὅσιον Ἱερώνυμον τῆς Αἰγίνης, ἐπὶ τῇ Ἐπετείῳ τῆς 50ετίας ἀπὸ τῆς ἐκδημίας Αὐτοῦ (+3.10.1966).

5. Ἀπεφασίσθη ἡ διοργάνωσις εἰδικῆς προσευχητικῆς Συνάξεως, πρὸς ἀποτροπὴν τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας, τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου / 8 Ὀκτωβρίου 2014 (17:00’) εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μοναστηρακίου Ἀθηνῶν. Κατ’ αὐτὴν θὰ ψαλλῇ ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ γίνῃ Ὁμιλία ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ Λιτάνευσις μετὰ δεήσεων εἰς τὰς πλησίον τοῦ Ναοῦ ὁδούς.

6. Ἡ Ἱεραρχία ἐνημερώθη διὰ τὴν Συνοδικὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν ἐτησίαν Πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας, ἕδραν τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας αὐτῆς.

7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Θεοφιλ. Μαραθῶνος ἐν Αὐστραλίᾳ.

8. Συνεζητήθη εὐαίσθητον Κανονικὸν ζήτημα ἀφορὸν Κληρικόν τινα καὶ ἀπεφασίσθη ὁ χειρισμὸς τοῦ ζητήματος τούτου.

9. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης εἰς Ν. Ὀσσετίαν.

10. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς εἰς Γεωργίαν.

11. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς Προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς εἰς Κύπρον.

12. Συνεζητήθη ἡ δυνατότης διευρύνσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἑνότητος πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν Ἀδελφῶν «Ματθαιϊκῶν».

13. Ἐγένετο ἀναφορὰ τῶν πεπραγμένων τῶν Θεοφιλ. Μαραθῶνος καὶ Μεθώνης κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτῶν εἰς Ἀγγλίαν.

14. Συνεζητήθη αἴτημα ἐκδόσεως Ἀπολυτηρίου διὰ Κληρικόν τινα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ αἱ προϋποθέσεις διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τούτου.

15. Συνεζητήθησαν ζητήματα τινὰ τῆς Ἱεραποστολῆς, ἤτοι:

α) Ζητήματα ἀφορῶντα τὴν Ἐπισκοπὴν Λούνης ἐν Ἰταλίᾳ.

β) Ζητήματα σχετικὰ μὲ τὴν ὑπαγωγὴν τῶν ἐν Ρωσίᾳ Κληρικῶν μας εἰς τὴν ΡΟΕΔ.

γ) Αἱ αἰτήσεις ὑπαγωγῆς δύο Ἱερομονάχων ἐκ Βοσνίας, περὶ τῶν ὁποίων ἀπεφασίσθη ὅπως διενεργηθῇ προηγουμένως σχετικὴ ἔρευνα.

16. Ἐγένετο κατ’ ἀρχὴν ἀποδεκτὴ ἡ παραίτησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἔτνα κ. Χρυσοστόμου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ δράσεως καὶ ἡ συγκατάλεξίς του εἰς τὰς τάξεις τῶν σχολαζόντων Ἀρχιερέων, ἕνεκα σοβαρῶν προβλημάτων ὑγείας. Ἐν τούτοις, ἀπεφασίσθη ὅπως παραμείνῃ εἰς τὴν θέσιν αὐτοῦ ἄχρι τῆς ἐκπνοῆς τοῦ τρέχοντος πολιτικοῦ ἔτους. Συνεζητήθησαν καὶ εὐρύτερα ζητήματα τῆς ἐν Ἀμερικῇ ἱεραποστολικῆς μας παρουσίας.

17. Ἀπεφασίσθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς ἐν Μάνδρᾳ, κατόπιν θετικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

18. Ἀπεφασίσθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης, κατόπιν θετικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

19. Ἀπεφασίσθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Χίου, κατόπιν θετικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου.

20. Ἀπεφασίσθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Παρθενίου τοῦ Χίου, κατόπιν θετικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου.

21. Ἀπεφασίσθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, κατόπιν θετικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου.

22. Συνεζητήθη τὸ ἐπίσημον Ἔγγραφον τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου ἐν Βουλγαρίᾳ, διὰ τοῦ ὁποίου δηλοῦται ἡ πλήρης συμφωνία των μετὰ τοῦ Κοινοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ ἡμῶν Κειμένου: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», ὡς καὶ ἡ διαβεβαίωσις ὅτι τοῦτο δύναται νὰ ἀποτελέσῃ τὴν βάσιν διὰ τὴν ἐπίσημον ἐκκλησιαστικὴν Ἕνωσιν μεταξὺ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Βουλγαρίας. Συνεζητήθη ἡ περαιτέρω πορεία ἐπὶ τοῦ θέματος.

23. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῶν «ἀποτετειχισμένων», ἤτοι τῆς ἀνταρσίας τοῦ Ἰερομονάχου Πολυκάρπου Παττακοῦ καὶ ἐλαχίστων τινῶν λαϊκῶν ἐκ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας. Περὶ μὲν τοῦ Κληρικοῦ, ἀπεφασίσθη ἡ ἐκ νέου ἀναβολὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς δίκης αὐτοῦ καὶ ἡ διατήρησις εἰς αὐτὸν τοῦ ἐπιτιμίου τῆς Ἀργίας ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας, μέχρι τῆς διεξαγωγῆς τῆς δίκης αὐτοῦ, ὡς καταφρονήσαντος τὴν ἐκκλησιαστικὴν αὐτοῦ Ἀρχήν. Περὶ δὲ τῶν λαϊκῶν, ἀπεφασίσθη ὅπως ὑπάρξῃ ἀναμονὴ τῆς τυχὸν εἰρηνεύσεως αὐτῶν ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν κειμένου, πρὸς διασάφησιν τῶν θέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

24. Ἀπέρριψεν ἐκκρεμοῦν ἐκ παλαιοτέρας Συνεδρίας αἴτημα προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινὸς ἐκ τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας, ἔπειτα ἀπὸ σχετικὴν διενεργηθεῖσαν ἔρευναν.

25. Τέλος, ἠσχολήθη μὲ ζητήματά τινα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας