Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Μαρτίου 2014

Τὴν 5ην / 18ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.


Ἡ Συνεδρίασις ἐγένετο εἰς δύο Μέρη.


Παρόντες εἰς τὸ πρῶτον Μέρος ἦσαν τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἤτοι οἱ Ἀρχιερεῖς: Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, καὶ Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος.


Εἰς τὸ δεύτερον Μέρος συμμετεῖχον καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα:


Μέρος Α΄.


1. Συνεζητήθη τὸ Ἔγγραφον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων: «Ἄρσις Ἀποτειχίσεως».


Εἰς τὸ Ἔγγραφον ἐτονίζετο ἡ κατ᾿ ἐπανάληψιν ἔκφρασις τῆς ἐπιθυμίας τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κυροῦ Κυπριανοῦ νὰ ἀρθῆ ἡ Ἀποτείχισις τοῦ 1984 τῶν Ἐνισταμένων, ὡς ἔχουσα προσωρινὸν χαρακτῆρα.


Ὅθεν, διὰ τοῦ Ἐγγράφου τούτου ἐκοινοποίησαν τὴν Ἀπόφασιν αὐτῶν, ἵνα ἄρουν τὴν ἀπὸ τοῦ 1984 Ἀποτείχισιν αὐτῶν, ὡς καὶ τὴν Αἴτησιν διὰ τὴν ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἄρσιν τῶν ἐπιτιμίων, τῶν ἐπιβληθέντων εἰς τὴν Ἡγεσίαν τῶν Ἐνισταμένων ἐν ἔτει 1986.


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μετὰ τὴν ἀνασκόπησιν τοῦ διενεργηθέντος ἐπὶ δεκατετράμηνον Διαλόγου,


λαβοῦσα ὑπ᾿ ὄψιν τὰ ἀναγραφέντα εἰς τὸ ἀναγνωσθὲν Ἔγγραφον λίαν σημαντικά,


ἀφοῦ συνεκτίμησε τὴν ὅλην κατάστασιν καὶ διεπίστωσε τὴν ἐκκλησιολογικὴν συμφωνίαν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου, τὸ Ὁποῖον ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἀπεδέχθη κατ᾿ ἀρχὴν εἰς τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 21.2 / 6.3.2014,


λαβοῦσα ἐπίσης ὑπ’ ὄψιν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης,


Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, διασκεψαμένη ἀπεφάσισεν, ὅπως:


α. Ἄρῃ τὰ  διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Ἀποφάσεως 5/1986 ἀπὸ 5/18-11-1986 ἐπιβληθέντα ἐπιτίμια κατὰ τῶν ἐκλιπόντων  Mητροπολιτῶν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κυροῦ Κυπριανοῦ καὶ Σαρδηνίας κυροῦ Ἰωάννου, ἀνετέθη δὲ εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον ἡ τέλεσις τρισαγίου ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς μετὰ συγχωρητικῆς εὐχῆς εἰς κεκοιμημένους, τὴν Πέμπτην 7ην/20ὴν Μαρτίου 2014, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Ἀρχιερέων Κυπριανοῦ καὶ Ἰωάννου νὰ ἀναγραφοῦν πρὸς διηνεκῆ μνημόνευσιν εἰς τὰ Δίπτυχα τῶν Κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.


β. Ἄρῃ τὰ διὰ τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. Ἀποφάσεως 5/1986 ἀπὸ 5/18-11-1986 ἐπιβληθέντα ἐπιτίμια, ὡς καὶ πᾶν ἕτερον ἐπιτίμιον ἐπιβληθὲν κατὰ τῶν χειροτονηθέντων Ἐπισκόπων τότε Ὠρεῶν κυρίου Xρυσοστόµου (κατὰ κόσμον Ἰωάννου Γκονζάλεζ-Ἀλεξοπούλου), Xριστιανουπόλεως κυρίου Xρυσοστόµου (κατὰ κόσμον Χαραλάμπους Μαρλάση),  ἅµα δὲ  καὶ  τῶν  ἀκολουθησάντων αὐτούς, ὡς καὶ τῶν νῦν σὺν αὐτοῖς εἰσέτι ἐν κοινωνίᾳ εὑρισκοµένων  Kληρικῶν  καὶ Λαϊκῶν.


2. Συνεπείᾳ τῆς προηγουμένης Ἀποφάσεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περαιτέρω διασκεψαμένη, ἀπεφάσισε τὴν ἀναγνώρισιν τῶν Χειροτονιῶν καὶ τῶν λοιπῶν Ἱεροπραξιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐτελέσθησαν ὑπὸ τῶν πρώην Ἐνισταμένων ἀπὸ τοῦ 1986 ἕως τοῦ νῦν.
Ἡ Ἀπόφασις δὲν ἀφορᾶ ὅσους κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὴν Κοινότητα τῶν Ἐνισταμένων, ἀκολουθήσαντες ἄλλας ὁδοὺς εἰς σχίσματα καὶ παρασυναγωγάς.


Εἰδικώτερον ὅσον ἀφορᾶ τοὺς Ἀρχιερεῖς, ἀναγνωρίζονται αἱ Χειροτονίαι τῶν προσερχομένων Ἀρχιερέων: Κυπριανοῦ (κατὰ κόσμον Πέτρου Γιούλη), Μιχαὴλ (Μικέλε Πιρρέντα), Σιλουανοῦ (Φραγκίσκου Λίβι), Αὐξεντίου (Ματθαίου Τσάπμαν), Ἀμβροσίου (Ἀδριανοῦ Μπέρντ), Κλήμεντος (Κυρίλλου Παπαδοπούλου), Ἰωάννου (Ντέρλοου) καὶ Γεωργίου (Ἀλεξάνδου Πουχάεφ).


Μέρος Β΄.


3. Ἐν συνεχείᾳ, ἐκλήθησαν εἰς τὸν χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου συνεδρίαζεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἰεραρχίας, οἱ νεοπροσερχόμενοι Σεβασμ. Ἀρχιερεῖς κ.κ. Κυπριανός, Ἀμβρόσιος καὶ Κλήμης, ἀνεκοινώθησαν εἰς αὐτοὺς αἱ προληφθεῖσαι Ἀποφάσεις, τὰς ὁποίας καὶ ἀπεδέχθησαν, ἔπειτα δὲ ἀπὸ τὰς ἐγκαρδίους προσφωνήσεις, ἀντιφωνήσεις κλπ., παρεκάθισαν διὰ νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν Συνεδρίασιν.


Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ, ὅτι μεταξὺ τῶν ἄλλων εἰς τὴν ἀντιφώνησιν αὐτοῦ ὁ Σεβασμ. κ. Κυπριανός, σταθεὶς ἐν μέσῳ τῶν Ἀρχιερέων, μεταξὺ τῶν ἄλλων λεχθέντων, ἐχαρακτήρισε τὸ γεγονὸς τῆς Ἑνώσεως ὡς μέγα θαῦμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ Ὁποία γέγονεν ἡ γέφυρα μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς, ἑνώσασα τὰ πρὶν διεστῶτα, διὸ καὶ δὲν εἶναι ἄνευ σημασίας τὸ ὅτι σήμερον ἐπετεύχθη καὶ ὡλοκληρώθη ἡ Ἕνωσις ἡμῶν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν, τὸν ἐπ᾿ ὀνόματι Αὐτῆς τιμώμενον.


Ἐπίσης, ὁ Σεβασμ. κ. Κυπριανὸς ἀνέλαβεν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου τὸ μερίδιον τῆς εὐθύνης, τὸ ὁποῖον ἀναλογεῖ εἰς τὴν μέχρι πρό τινος Κοινότητα τῶν Ἐνισταμένων, διὰ τὴν ὑπάρξασαν διάστασιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τὰ τελευταῖα τριάκοντα ἔτη.


Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὴν διοικητικὴν ἀναδιοργάνωσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, βάσει τῶν προτάσεων σχετικοῦ Ὑπομνήματος, κατατεθέντος ἐκ μέρους τῶν πρώην Ἐνισταμένων.


Ὁ Θεοφιλ. Ἀρχιγραμματεὺς ἀνέγνωσεν ἐν πρώτοις τὴν ἑξῆς δήλωσιν ἐκ τοῦ Ὑπομνήματος αὐτοῦ:


«Οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς ἡμετέρας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος, μὴ δυνάμενοι πλέον νὰ συγκροτοῦν μίαν ἑτέραν-δευτέραν Σύνοδον εἰς τὸν αὐτὸν γεωγραφικὸν χῶρον, ἐντάσσονται πλήρως εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Καλλίνικον, ἀναγνωρίζοντες ὅτι ἡ ὑπ᾿ Αὐτὸν Ἐκκλησιαστικὴ Δικαιοδοσία εἶναι ἡ κυρία, νόμιμος καὶ κανονικὴ συνέχεια τοῦ συγκροτηθέντος μετὰ τὸ 1924 Σώματος τῶν Ὀρθοδόξων, τῶν ἀγωνιζομένων κατὰ τῆς Ἡμερολογιακῆς - Ἑορτολογικῆς Καινοτομίας καὶ τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ».


Ἀκολούθως, ἀνεγνώσθησαν αἱ προτάσεις περὶ τῆς διοικητικῆς ἀναδιαρθρώσεως, καὶ  ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀπεφάσισε τὰ ἑξῆς:


α) Τὴν ἀποδοχὴν ὡς σχολαζόντων τῶν ἐκ τῶν ἄρτι προσχωρούντων Ἀρχιερέων ἐκ τῶν Ἐνισταμένων Ἀρχιερέων: κ. Χρυσοστόμου (Μαρλάση) ὡς Χριστιανουπόλεως, κ. Ἰωάννου (Ντέρλοου) ὡς Μακαριουπόλεως καὶ Γεωργίου (Πουχάεφ) ὡς πρώην Ἀλανίας.


β) Τὴν ἵδρυσιν δύο θέσεων Τιτουλαρίων Ἐπισκόπων, ὑπαγομένων εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, καὶ τὴν ἐκλογὴν διὰ αὐτὰς τῶν Ἀρχιερέων, ἐκ τῶν ἄρτι προσχωρησάντων ἐκ τῶν Ἐνισταμένων,: κ. Ἀμβροσίου (Μπὲρντ) ὡς Ἐπισκόπου Μεθώνης καὶ κ. Κλήμεντος (Παπαδοπούλου) ὡς Ἐπισκόπου Γαρδικίου.


γ) Τὴν ἵδρυσιν Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Ἀμερικῇ ὑπὸ τὸν τίτλον Ἔτνα καὶ μὲ δικαιοδοσίαν ἐφ᾿ ὅλων τῶν Ἐνοριῶν καὶ Μοναστηρίων τῆς ἄχρι τοῦδε Ἐξαρχίας ἐν Ἀμερικῇ τῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.


Ποιμενάρχης τῆς Μητροπόλεως ταύτης ἐκλέγεται ὁ ἄχρι τοῦδε φέρων τὸν τίτλον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἔτνα ἀπὸ Ὠρεῶν κ. Χρυσόστομος (Γκονζάλεζ-Ἀλεξόπουλος), ἐκ τῶν ἄρτι προσχωρησάντων Ἀρχιερέων ἐκ τῶν Ἐνισταμένων, ὅστις πλέον ὀνομάζεται Μητροπολίτης.


Ἡ Μητρόπολις Ἔτνα, μὲ Ἕδραν τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἰς Ἔτνα Καλιφορνίας ΗΠΑ, θὰ εἶναι προσωποπαγὴς καὶ θὰ ὑπάγεται ἀπ᾿ εὐθείας εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.


Μελλοντικῶς, ἡ Μητρόπολις αὕτη θὰ ὀνομασθῇ Ἐπισκοπή, ὁ δὲ διάδοχος τοῦ νῦν Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου, θὰ ὀνομασθῇ καὶ ἐνθρονισθῇ ὡς ὁ Ἐπίσκοπος Ἔτνα, θὰ εἶναι δὲ Ἐπίσκοπος ποιμαινούσης Ἐπισκοπῆς, ὑπαγομένης εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἀμερικῆς καὶ μὲ ὅρια κανονικῆς δικαιοδοσίας, τὰ ὁποῖα θὰ καθορισθοῦν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.

δ) Τὴν ἵδρυσιν θέσεως Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἔτνα ὑπὸ τὸν τὶτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Φωτικῆς τῆς Ἠπείρου.


Ἐκλέγεται διὰ τὴν θέσιν ταύτην ὁ ἐκ τῶν ἄρτι προσχωρησάντων Ἀρχιερέων ἐκ τῶν Ἐνισταμένων, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Αὐξέντιος (Τσάπμαν).


ε) Τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Νόρα, μὲ Ἕδραν τὸ Κάλιαρι τῆς Σαρδηνίας καὶ ὅρια κανονικῆς δικαιοδοσίας τὴν νῆσον Σαρδηνίαν τῆς Ἰταλίας.


Ποιμενάρχης τῆς Ἐπισκοπῆς ταύτης ἐκλέγεται ὁ ἐκ τῶν ἄρτι προσχωρησάντων Ἀρχιερέων ἐκ τῶν Ἐνισταμένων, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Μιχαὴλ (Πιρρέντα).

στ) Τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης, μὲ Ἕδραν τὴν Πιστόϊαν Ἰταλίας καὶ ὅρια κανονικῆς δικαιοδοσίας τὴν ἐπικράτειαν τῆς Ἰταλίας, πλὴν τῆς νήσου Σαρδηνίας.


Ποιμενάρχης τῆς Ἐπισκοπῆς ταύτης ἐκλέγεται ὁ ἐκ τῶν ἄρτι προσχωρησάντων Ἀρχιερέων ἐκ τῶν Ἐνισταμένων, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Σιλουανὸς (Λίβι).


ζ) Τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀλανίας, μὲ Ἕδραν Τσχινβὰλ Νοτίου Ὀσσετίας καὶ ὅρια κανονικῆς δικαιοδοσίας τὸ κρατίδιον τῆς Νοτίου Ὀσσετίας.


Ὁρίζεται ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ὡς Τοποτηρητὴς αὐτῆς.


η) Τὴν έπανίδρυσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.


Κατ᾿ ἀκρίβειαν, τὰ ὅρια τῆς νέας πλέον Μητροπόλεως συμπίπτουν μὲ τὰ ὅρια τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήμου Φυλῆς (Δημοτικαὶ Ἑνότητες Φυλῆς, Ἄνω Λιοσίων καὶ Ζεφυρίου), προστιθεμένου ἑνὸς μέρους τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήμου Ὠρωποῦ δυτικῶς τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ, ἐπίσης δὲ προστιθεμένης μιᾶς μικρᾶς περιοχῆς ἐκ τῆς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, περιλαμβανούσης τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, καὶ ἀφαιρουμένης μιᾶς μικρᾶς περιοχῆς ἐκ τοῦ Δήμου Φυλῆς, περιλαμβανούσης τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω Λίμνης Ἄνω Λιοσίων.

Ποιμενάρχης τῆς Μητροπόλεως ταύτης ἐκλέγεται ὁ ἐκ τῶν ἄρτι προσχωρησάντων Ἀρχιερέων ἐκ τῶν Ἐνισταμένων, Σεβασμ. κ. Κυπριανὸς (Γιούλης).


Εἰς τὰ Μετόχια, Ναοὺς-Μονὰς-Ἡσυχαστήρια, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς, ἔνθα καὶ ἡ Ἕδρα τῆς νέας Μητροπόλεως, μνημονεύεται εἰς μὲν τὰ «Εἰρηνικὰ» καὶ εἰς τὸ «Ἐν πρώτοις» ὁ ἑκασταχοῦ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος, εἰς δὲ τὴν Ἐκτενῆ Δέησιν καὶ ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ὅστις θὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ ἔχῃ τὴν διοικητικὴν καὶ πνευματικὴν εὐθύνην αὐτῶν, ἐν συνεργασίᾳ πάντοτε μετὰ τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου.


Εἰς τοὺς Ναοὺς-Μονὰς-Ἡσυχαστήρια, μὴ ὄντα Μετόχια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς, μνημονεύεται μὲν ὁ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος ὡς ἀνωτέρῳ, ἀλλὰ ἡ διοίκησις παραμένει διὰ μίαν εὔλογον μεταβατικὴν περίοδον εἰς τὴν Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἐν συνεργασίᾳ πάντοτε μετὰ τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου.


Κατ᾿ ἐξαίρεσιν τῶν ὡς ἄνω, ὁ ἐν Ἐλευσῖνι Ἱερὸς Ἐνοριακὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ διοικητικῶς καὶ πνευματικῶς εἰς τὴν Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, μνημονευομένου ἄχρι καιροῦ τοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.


θ) Τὴν ἀναδιάρθρωσιν τῆς τάξεως τῶν πρεβειῶν τῶν Ἀρχιερέων ὡς ἕπεται:


Οἱ ἐν ἐνεργείᾳ:
1.    † ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
2.    † ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ ∆ιαυλείας κ. ΑΚΑΚΙΟΣ
3.    † ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καὶ ∆ηµητριάδος κ. ΜΑΞΙΜΟΣ
4.    † ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταµῶνος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5.    † ὁ Μητροπολίτης Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
6.    † ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαµῖνος κ. ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
7.    † ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
8.    † ὁ Μητροπολίτης Τορόντο κ. ΜΩΫΣΗΣ
9.    † ὁ Μητροπολίτης Ἀµερικῆς κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10.    † ὁ Μητροπολίτης Ἔτνα κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
11.    † ὁ Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
12.    † ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
13.    † ὁ Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. ΦΩΤΙΟΣ
14.    † ὁ Ἐπίσκοπος Πόρτλαντ κ. ΣΕΡΓΙΟΣ
15.    † ὁ Ἐπίσκοπος Φιλίππων κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
16.    † ὁ Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
17.    † ὁ Ἐπίσκοπος Νόρα κ. ΜΙΧΑΗΛ
18.    † ὁ Ἐπίσκοπος Λούνης κ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
19.    † ὁ Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. ΚΛΗΜΗΣ
20.    † ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
21.    † ὁ Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
22.    † ὁ Ἐπίσκοπος Φωτικῆς κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ


Οἱ σχολάζοντες:
23.    † ὁ Μητροπολίτης πρώην Ἀµερικῆς κ. ΠΑΥΛΟΣ
24.    † ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
25.    † ὁ Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
26.    † ὁ Ἐπίσκοπος πρώην Ἀλανίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ι) Τὴν ἀναδιοργάνωσιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, μὲ Πρόεδρον τὸν Σεβασμ. Ὠρωποῦ κ. Κυπριανόν καὶ Μέλη τοὺς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Μαραθῶνος κ. Φώτιον, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον καὶ Γαρδικίου κ.  Κλήμεντα, ὡς καὶ τὴν σύνταξιν ἐν καιρῷ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς ταύτης.


Εἰς τὰς περιοχὰς τοῦ Ἐξωτερικοῦ, τὰς ἀνατεθείσας εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Ἱεραποστολῆς, ἐὰν προϋφίσταντο συνυπάρχουσαι Ἐνορίαι καὶ Μοναὶ τῶν δύο μέχρι πρό τινος Πλευρῶν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, κινουμένη μεταξὺ Ἀκριβείας καὶ Οἰκονομίας, θὰ κρίνῃ καὶ ἀποφασίσῃ εἰς μελλοντικὴν Συνεδρίαν ποῖος ὁ μνημονευόμενος Ἐπίσκοπος, ἕως τότε δὲ ἡ διαμνημόνευσις ἐξακολουθεῖ ὡς ἔχει.


Εἰς τὴν κρίσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ἐπαφίεται, τῇ εἰσηγήσει τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, ποῖαι Ἱεραποστολικαὶ Περιοχαὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ εἶναι προσφορώτερον νὰ προαχθοῦν εἰς Ἐπισκοπὰς καὶ νὰ ἐκλεγοῦν οἱ οἰκεῖοι Ἐπίσκοποι ἤ οἱ προσωρινοὶ Τοποτηρηταὶ Αὐτῶν.


Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς δύναται ἐπίσης νὰ συνεργάζεται μὲ τὰς δύο Ἐπισκοπὰς ἐν Ἰταλίᾳ καὶ τὴν Μητρόπολιν Ἔτνα ἐν Ἀμερικῇ, στηρίζουσα αὐτὰς καὶ ἀποτελοῦσα τὸν σύνδεσμον ἐπικοινωνίας αὐτῶν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


ια) Τὴν συμπερίληψιν εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Ἀρχιγραμματείας τοῦ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντος ὡς Γραμματέως, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου Ταυλαρίου παραμένοντος ὡς Πρακτικογράφου.


ιβ) Τὴν τέλεσιν Συνοδικοῦ Συλλειτούργου Ἑνότητος καὶ Ὁμολογίας τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 10ην/23ην Μαρτίου ἐ.ἔ., εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας.


ιγ) Τὴν σύγκλησιν Διορθοδόξου Συσκέψεως, τὴν Παρασκευήν, 8ην/21ην Μαρτίου, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναχράντου Μεγάρων, μετὰ Ἀρχιερέων τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας, Βουλγαρίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς, προκειμένου νὰ συζητηθῇ κατ᾿ ἄρθρον τὸ κοινὸν Ἐκκλησιολογικόν Κείμενον, τὸ ὁποῖον ἔχει ἤδη ἀποσταλῆ πρὸς Αὐτὰς καὶ ἔχει κατ᾿ ἀρχὴν ἐγκριθῆ. Ἐφ᾿ ὅσον ἐπέλθη συμφωνία, τόσον ὡς πρὸς τὸ Κείμενον, ὅσον καὶ ὡς πρὸς ὅσα ἕτερα ζητήματα τεθοῦν πρὸς συζήτησιν, τὸ προγραμματισθὲν Συνοδικὸν Συλλείτουργον θὰ λάβῃ Διορθόδοξον χαρακτῆρα.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας