Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου

Ἀριθμὸς Πρωτ. 3341

 


Ἐν Ἀθήναις, 16/29 - 06 - 2024

 


Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ,

 


Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ὁ ἱδρυτὴς καὶ θεμελιωτῆς τῆς Τοπικῆς ἐν Ἀθήναις Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ ἐν γένει τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.


Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος προσκαλεῖ ὑμᾶς καὶ ἐφέτος εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐκδήλωσιν πρὸς τιμὴν τοῦ οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Παρασκευὴν 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 6ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης (ὁδός Πρωτέως 88 Παλαιὸ Φάληρο), ὅπου καὶ θὰ τελεσθῇ Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τῆς Α.Μ. τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Ἱερολογιωτάτου Διακόνου π. Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδη.


Καλεῖσθε ἅπαντες ὅπως ἀνταποκριθῆτε εἰς τὸ προσκλητήριον τῆς μητρὸς ἡμῶν Ἐκκλησίας.


Μετ᾿ εὐχῶν


Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου


† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος