Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 15η / 28η Ἀπριλίου 2014

Τὴν 15ην / 28ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις, καὶ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, Γραφεῖα Αὐτῆς, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου.

Παρόντες ἦσαν τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἤτοι οἱ Ἀρχι-ερεῖς: Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σι-λουανός καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα καὶ ἀπεφάσισε σχετικῶς:

1.  Ὡρίσθη τὸ Συνοδικὸν Συλλείτουργον μετὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Βλασίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ρουμανίας, διὰ τὴν 2αν/15ην Ἰουνίου 2014, Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πάντων.
●  Ἐν συνεχείᾳ, θὰ γίνῃ ἕτερον Συλλείτουργον εἰς Ρουμανίαν, ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τοῦ συγχρόνου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ἁγίου Γλυκερίου, τὴν 15ην/28ην Ἰουνίου 2014.
● Διὰ τὴν ἡμετέραν συμμετοχὴν εἰς τὸ Συλλείτουργον τοῦτο, θὰ μεταβοῦν ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου οἱ ἑξῆς Ἀρχιερεῖς: Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς, ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ὡς καὶ οἱ Θεοφιλ. Μαραθῶνος καὶ Μεθώνης.

2. Ἀντιμετώπισε σοβαρὸν Κανονικὸν ζήτημα, τὸ ὁποῖον ἀφορᾶ Κληρικόν τινα τῆς Ἐκκλησίας μας.

3. Ὥρισε τὴν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν Ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ἡ ὁποία θὰ τελεσθῇ τὴν Κυριακὴν τοῦ Παραλύτου, 28.4/11.5.2014, εἰς Ἀστόριαν τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α.

4. Ἐρρύθμισε τὰς λεπτομερείας διὰ τὸν καθιερωμένον Ἑορτασμὸν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν.

5. Ἐπεβεβαιώθη, ὅτι ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2015 παραμένει ὡς εἶχεν ἀποφασισθῆ κατὰ τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου, ἤτοι εἰς τὴν Ὁμολογίαν τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ 1935 καὶ τὴν συγκρότησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐρρυθμίσθησαν δὲ λεπτομέριαί τινες τῆς ἐκδόσεως.

6. Συνεζητήθη ἡ αἴτησις ὑπαγωγῆς εἰς τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν προσώπου τινος, φερομένου ὡς Κληρικοῦ, ὅστις παραστὰς ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπήντησεν εἰς ἐρωτήματα τῶν Ἀρχιερέων, ἀφορῶντα τὴν προέλευσιν καὶ τὸ φρόνημά του, ἐν τέλει δὲ ἡ αἴτησίς του ἀπερρίφθη.

7. Προσετέθησαν εἰς τὰς Συνοδικὰς Ἐπιτροπὰς οἱ ἑξῆς νέοι Ἱεράρχαι:
α) Εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Δογματικῶν καί Κανονικῶν Ζητημάτων: ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.
β) Εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Νεότητος: ὡσαύτως, ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.
γ) Εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Κοινωνικοῦ Ἔργου: ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.
● Αἱ συνθέσεις τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν κατὰ τὰ λοιπὰ παραμένουν ὡς ἔχουν.

8. Ἐγένετο ἡ ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων διὰ κληρώσεως, κατὰ τὰ ἄρθρα τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης 3 §1 καὶ 4 §1, ὡς ἑξῆς:
Α. Κατώτερον Συνοδικὸν Δικαστήριον.
Πρόεδρος: ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εὐρίπου κ. Ἰουστῖνος.
Μέλη: ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Γερόντιος καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος.
Ἀναπληρωματικὰ Μέλη: ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος.
Β. Πρωτοβάθμιον δι᾽ Ἱερεῖς Συνοδικὸν Δικαστήριον.  
Πρόεδρος: ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εὐρίπου κ. Ἰουστῖνος.           
Μέλη: ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Γερόντιος καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἀναπληρωματικὰ Μέλη: οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Λαρίσης κ. Ἀθανάσιος, Ἀττικῆς κ. Χρυσόστομος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς.

9. Ἐγένετο ἡ ἀνανέωσις τῆς θητείας τῶν ἄχρι τοῦδε ἐξονομασθέντων ἐν Ἑλλάδι Τοποτηρητῶν.

10. Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὸ σχέδιον Νόμου Περὶ Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων, ἐδόθησαν δὲ αἱ σχετικαὶ κατευθύνσεις δράσεως τῆς Ἐκκλησίας μας.

11. Ἱδρύθησαν νέαι Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐπαρχίαι εἰς τὰς χώρας τῆς Ἱεραποστολῆς, καθωρίσθησαν δὲ οἱ Τοποτηρηταὶ αὐτῶν, βάσει σχετικῆς γραπτῆς Εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, ὡς ἑξῆς:
α) Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ρίτσμοντ Ἀγγλίας, μέ δικαιοδοσίαν τὰς Βρετανικὰς Νήσους, Τοποτηρητὴν δὲ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον.
β) Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας, μὲ δικαιοδοσίαν τὰς Σκανδιναυϊκὰς χώρας, Τοποτηρητὴν δὲ τὸν Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανόν.
γ) Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Μοραβίας, μὲ δικαιοδοσίαν τὰς χώρας Τσεχίας, Σλοβακίας καὶ Πολωνίας, Τοποτηρητὴν δὲ τὸν Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα.
δ) Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας, μὲ δικαιοδοσίαν τὸ Κράτος τῆς Γεωργίας, Τοποτηρητὴν δὲ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανόν.
ε) Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἔμπου Κενύας, μὲ δικαιοδοσίαν τὸ Κράτος τῆς Κενύας, Τοποτηρητὴν δὲ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον.
ζ) Ἱερὰ Μητρόπολις Κανάγκας Κογκό, μὲ δικαιοδοσίαν τὰ Κράτη ΛΔ. Κογκὸ καὶ Κογκὸ Μπραζαβίλ, Τοποτηρητὴν δὲ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον.
η) Εἰς τὴν ἤδη ὑφισταμένην Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Ἀλανίας τῆς Ν. Ὀσσετίας, Τοποτηρητὴς παραμένει ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.
θ) Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστραλίας μετονομάζεται εἰς Ἱερὰν Μητρόπολιν Σύδνεϋ, μὲ δικαιοδοσίαν τὰ Κράτη τῆς Αὐστραλίας καὶ τῆς Νέας Ζηλανδίας, ὡς καὶ τὴν εὐρυτέραν περιοχὴν τῆς ΝΑ. Ἀσίας, Τοποτηρητὴν δὲ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον.
● Ἡ διαμνημόνευσις εἰς τὰς ὡς ἄνω Ἐπαρχίας θά εἶναι διπλῆ, ἤτοι: εἰς μὲν τὰ Εἰρηνικὰ καὶ τὴν Ἐκτενῆ, «Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Καλλινίκου καὶ τοῦ (τίτλος - ὄνομα Τοποτηρητοῦ)», εἰς δὲ τὸ «Ἐν πρώτοις» θὰ μνημονεύεται μόνον ὁ Τοποτηρητής.

12. Ἀνεβλήθη ἡ συζήτησις ἐπὶ ἑνὸς σοβαροῦ διεκκλησιαστικοῦ θέματος, προκειμένου νὰ διερευνηθῆ αὐτὸ περαιτέρω, πρὸ τῆς σχετικῆς Συνοδικῆς Ἀποφάσεως ἐπ᾽ αὐτοῦ.

13. Ἐγένετο πρότασις διοργανώσεως Ἐκδηλώσεως ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς-Ἑορτολογικῆς Καινοτομίας τοῦ 1924, παρεπέμφθη δὲ αὕτη πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν ἑπομένην Συνεδρίασιν.
    
14. Ἐνεκρίθη μικρά τις τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας